Disputas: Anne Gro Wesenberg Rognlien - Pediatri

Cand.med. Anne Gro Wesenberg Rognlien ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effect of hypoxia and reoxygenation on inflammation and DNA repair. A gene expression study in the brain and the lung of newborn mice.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Lena Hellström-Westas, Uppsala universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Jonathan M. Davis, Tufts University School of Medicine, Boston, USA
  • Komitéleder: Professor II Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Thor Willy Ruud Hansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Ola Didrik Saugstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Komplikasjoner i forbindelse med fødsel er fortsatt en viktig årsak til død og sykdom hos barn under 5 år. Anne Gro W. Rognlien og medarbeidere ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet, har i denne avhandlingen undersøkt nærmere hva som skjer med genuttrykket når man blir utsatt for lavt surstoffnivå (hypoksi), og sammenlignet gjenoppliving med 60% O2 og romluft. I denne studien bekrefter vi at gjennoppliving med romluft gir mindre aktivering av betennelsesgener enn gjenoppliving i 60% O2, og at det er markante forskjeller på genresponsen i hjerne og lunge i samme mus etter hypoksi og gjenoppliving. Knockoutmus som manglet to DNA reparasjonsenzymer hadde en endret effekt på betennelsesgener sammenlignet med villtypemus. Dette funnet kan muligens bidra til nye behandlingsformer for barn som har gjennomgått en vanskelig fødsel.

Hovedfunnene i denne studien på nyfødte mus, var at gjenoppliving med 60% O2 gav høyre uttrykk av betennelsesgener i hjernen, og høyere utrykk av et gen viktig i forsvar mot oksidativt stress i lunger, i forhold til gjenoppliving med romluft. Både hos mus gjenopplivet med 60% O2 og romluft, fant man i hjernen en generell aktivering av gener involvert i betennelse, mens i lunger var det en generell nedregulering av betennelsesgener. I knockout musene, fant vi endret respons i betennelsesgener i både hjerne og lunge sammenlignet med villtypemus.

I denne studien har vi brukt en musemodell hvor 7 dager gamle mus blir utsatt for 8% O2 i 2 timer, og så gjenopplivet med enten romluft eller 60% O2 i 30 min etterpå. Vi har så fulgt genuttrykket av 44 gener på fire tidspunkt fra rett etter fullført gjenoppliving i 30 min og til tre dager etter fullført gjenoppliving. Mus deler ca 80% av genene med mennesker, og man kan lære mye om mennesker ved forsøk på mus.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. apr. 2018 09:04 - Sist endret 13. apr. 2018 09:55