Disputas: Stig Palm Therkelsen - Gastromedisin og immunologi

Cand.med. Stig Palm Therkelsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical Effects and Cytokine Responses from Ingestion of AndoSan™ in Patients with Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease

Foto: Jannicke Palm

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Jon Florholmen, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Øistein Hovde, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Komitèleder: Professsor Iver Arne Langmoen, Nevroklinkken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ola Røkke, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Egil Johnson, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er betennelsestilstander i tarmen med hovedsakelig ukjent sykdomsårsak, og består av sykdomsgruppene morbus crohn (CD) og ulcerøs kolitt (UC). Medisinsk behandling har som mål å dempe symptomer og sykdomsaktivitet, men er beheftet med varierende effekt og en del bivirkninger.

Tidligere studier har vist interessante resultater for soppen Agaricus blazei Murill (AbM) på blant annet betennelse og infeksjon. Medisinsk behandling med bruk av sopp er svært vanlig i Asia, hvor for eksempel AbM brukes som behandling hos ca 500.000 mennesker i Japan. AndoSan™ er en soppekstrakt som inneholder 82% AbM, 15% Hericeum erinaceum og 3% Grifola frondosa. Dette soppekstraktet ble funnet mest potent i et utvalg av soppekstrakter i studier på blodforgiftning i mus, og ble derfor foretrukket i videre studier av vår forskningsgruppe.

Stig Palm Therkelsen har i sitt doktorarbeid gjennomført studier på IBD pasienter hvor effekten av AndoSan™ ble sammenliknet med placebo. Alle pasientene hadde mild til moderat sykdomsaktivitet. Pasientene rapporterte tilbake om kliniske parametere som symptomer, livskvalitet og fatigue. Resultatene viste bedring av symptomer i AndoSan™-gruppen sammenliknet med placebo, både for CD og UC, og i tillegg  livskvalitet og fatigue for UC. Det ble også gjort analyse av signalproteiner (cytokiner) i immunforvaret fra blodprøver. Resultater fra disse undersøkelsene viste kun en marginal effekt i retning av betennelsesreduksjon, og kunne dermed ikke forklare mekanismene til at pasientene følte seg bedre. Behandling med AndoSan™ på IBD pasienter kan etter vår vurdering anbefales som et supplement til ordinær medisinsk behandling, spesielt for pasienter med UC. Det ble ikke rapportert om bivirkninger etter inntak av AndoSan™ i våre studier.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 27. feb. 2018 14:26 - Sist endret 1. mars 2018 09:34