Extreme challenges

Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende institusjonsbehandling

Merk: Denne siden er for øyeblikket under revisjon og utvidelse.

Se prosjektets nettside for mer informasjon (ekstremselvskading.no / extremechallenges.no)
Se også artikkel hos Forskning.no

På bakgrunn av flere kliniske henvendelser til Nasjonalt Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP), ble det våren 2016 initiert en nasjonal prosjektgruppe med representanter fra alle helseregioner. En nasjonal screeningundersøkelse ble gjennomført i perioden desember 2016-februar 2017 som en initial kartlegging av situasjonen ved norske døgnavdelinger (voksenpsykiatri). På denne bakgrunn planlegges videre undersøkelser fra 2018.

Screeningundersøkelsen avdekket at psykiatriske døgninstitusjoner innen alle helseregioner hadde en liten, men svært alvorlig lidende pasientgruppe med langvarig, overhengende trussel om alvorlig (ekstrem) selvskading eller suicid og som følge av dette, omfattende behandling i døgninstitusjon. Samarbeidsproblemer innen helsetjenester og alvorlige medisinske følgetilstander ble i stor grad bekreftet. Det var liten forskjell mellom helseregionene.

Selvmordsrisiko og selvskading i ulikt omfang er hyppig blant pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. En mindre kartleggingsundersøkelse av langvarig innlagt pasienter med denne problematikken (Terje Torgersen) peker imidlertid på diagnostisk heterogenitet. Her beskrives ikke bare personlighetsforstyrrelse, men også psykisk utviklingshemning, utviklingsforstyrrelse og psykose. I den nasjonale screening ble usikkerhet omkring diagnostiske vurderinger fremhevet som kompliserende faktorer.

Den ekstreme problemstilling er svært lite beskrevet i litteraturen (nasjonalt og internasjonalt). I prosjektgruppen fremheves forebyggende effekter av klare retningslinjer og samarbeid på tvers av helsetjenestenivå (Sara Germans) og i screening undersøkelsen ble en mangel på alternative behandlingstiltak ansett som en bidragende faktor. Noen fokuserte tiltak ble nevnt: Basal Eksponerings Terapi (BET) som er spesialisert døgnbehandling (Didrik Heggdal), Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i et dagavdelingsformat (Herman Tvete) samt Dialektisk adferdsterapi (DBT) som polikliniske team.

Prosjektet «Extreme challenges» er et nasjonalt prosjekt og har til formål å gjennomføre en kartlegging av hva som kjennetegner pasienter og helsetjenester med utvikling av omfattende døgnbehandling og langvarig, alvorlig selvskading, eller suicidfare.

Samarbeid

Prosjektet planlegges og gjennomføres i samarbeid med en nasjonal prosjektgruppe: Representanter fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF): Fredrik Walby, representant fra ungdomspsykiatri: Ruth Kari Ramleth (OUS, BUPA, Helse SØ), fra Regionalt senter for vold og traumatisk stress: Ingeborg Lunde (HSØ), samt Sara Germans Selvik (Namsos, Helse Midt), Terje Torgersen (St.Olav, Helse Midt), Tone Tveit (Bergen, Helse V), Herman Tvete (UNN, Helse N), Petter Danielsen (Ahus, Helse SØ), Petter Andreas Ringen (OUS, Helse SØ), Kristin Lie Romm (OUS TIPS SØ), Thea Røstbakken (Erfaringskonsulent) samt Øyvind Urnes (Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri), Elfrida Hartveit Kvarstein (Seksjon for Personlighetspsykiatri, forskergruppen) samt Fredrik Hjort (LIS, Seksjon for Personlighetspsykiatri).

Kontakt

Prosjektleder

Deltakere

  • Tuva Langjord
  • Øyvind Urnes
  • Geir Pedersen
  • Nasjonal prosjektgruppe

 

Publisert 22. des. 2017 09:32 - Sist endret 2. mars 2020 14:39