Samarbeid

Våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nettverk for personlighetsforstyrrelser

Et klinisk forskningssamarbeid innen norsk spesialisthelsetjeneste stiftet i 1992. Nettverket har som mål å integrere klinisk forskning og behandling av personlighetsforstyrrelser, samt kvalitetsikring av systematisk utredning og evaluering. Samarbeidet inkluderer behandlingsenheter på tvers av helseregioner som bidrar til en stor forskningsdatabase om personlighetsforstyrrelser. (Les mer om Nettverket)

Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser

En spesialisert poliklinisk enhet ved Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus. Enheten er engasjert i flere forskningsprosjekter. Pågående prosjekter inkluderer behandling fokusert på borderline personlighetsforstyrrelse (Mentaliseringsbasert behandling) og behandling for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Enheten er en sentral forskningssamarbeidspartner. Forskningsfokus inkluderer vurdering av mentalisering, behandlingsprosesser og resultater. (Les mer om enheten).
Kontakt: Jane Fjermestad-Noll

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

NAPP ble etablert i 2012 for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. NAPP består også av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi, som bidrar til vurderinger og veiledning av behandling. NAPP rekrutterer personer med brukererfaring til et ekspertbrukerpanel, hvor flere har bidratt i aktuelle forskningsprosjekter. (Les mer om NAPP)
Kontakt: Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Vår relasjon til NSSF er i hovedsak knyttet til et prosjekt om selvskading og suicidal atferd blant personlighetsforstyrrelser, samt prosjektet Ekstrem selvskading. Medlemmer av vår prosjektgruppe er ogs engasjert i andre prosjekter ved NSSF.

NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges forskningsråd. Vårt overordnede mål er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser (Les mer). Samarbeidet med NORMENT er i hovedsak knyttet til vårt Bio-Bank prosjekt.

Smertemedisin

Forskergruppen består av flere undergrupper som arbeider på ulike felt innen smerteforskning. Vårt samarbeid er knyttet til et prosjekt om smerte, personlighet og genetiske risikofaktorer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Forskningsnettverk for UPF ble etablert i 2017 for å bidra til mer og bedre forskning på problemstillinger knyttet til UPF gjennom kontakt og stimulering til forskningssamarbeid (Les mer).

Nordisk MBT Forskernettverk

Gruppen møtes årlig for å etablere kontakt, bygge og videreføre samarbeid omkring forskning på mentaliseringsbasert terapi og nærliggende terapiformer. (Les mer)

University of Kassel, Hessen, Germany

Strukturen bak kriteriene for personlighetsforstyrrelser i DSM: To meta-analytiske faktoranalyser. Dette er et enkelt tidsbegrenset prosjekt med hypotesen: Hva er strukturen som ligger til grunn for DSM-kriteriene for personlighetsforstyrrelse (PD)?

Norske prosjektgrupper

Ekstrem selvskading
Antisosial personlighetsforstyrrelse
NOR-AMP

 

Publisert 29. feb. 2012 14:25 - Sist endret 6. apr. 2022 14:31