Personlighetspsykiatri

Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles.

Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Emosjonelt ustabil PF er mest undersøkt, men type PF avspeiler imidlertid ikke alene tilstandenes alvorlighetsgrad.

Et høyt prioritert forskningsfokus er derfor kartlegging av kjerneproblematikk, personlighetsfungering og genetiske faktorer i representative kliniske utvalg med en bredde av personlighetsproblematikk.

Psykoterapeutiske behandlingsmetoder er best dokumentert for emosjonelt ustabil PF og inkluderer høyt spesialiserte tilnærminger innen både kognitiv og psykodynamisk tradisjon. Praktisk gjennomførbarhet og kliniske indikasjoner er imidlertid fortsatt mangelfullt belyst.

Forskningsgruppen arbeider med å utvide kunnskapsgrunnlaget knyttet til implementering av psykoterapeutisk behandling for personlighetsforstyrrelse innen helsetjenester og tilpassede behandlingsstrategier ved unnvikende og antisosial PF.

Vi ønsker å bidra til

 • Mer kunnskap om personlighetsforstyrrelse
 • Mer treffende diagnostikk
 • Bedre behandling

Les mer om personlighetsforstyrrelser

Vi forsker på

 • Diagnostikk
 • Terapi
 • Kjerneproblematikk
 • Genetikk

Les mer om våre forskningsprosjekter

Vi vektlegger samarbeid med

 • Klinikere
 • Personer med erfaringskompetanse
 • Forskere og forskningsmiljøer

Les mer om våre samarbeid og nettverk

Aktuelt


Ønsker du å delta i et forskernettverk?

To forskernettverk er etablert i 2017 for å samle forskere, stimulere til mer forskning og for øke forskningssamarbeid. Gruppene møtes begge til årlige seminarer.

Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Kontaktperson: Theresa Wilberg

Nordisk MBT forskernettverk
Kontaktperson: Elfrida Hartveit Kvarstein

Internasjonale konferanser i 2018

 • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) Barcelona 27-29 september.

Nylige publikasjoner

 • Christensen TB, Eikenaes I, Hummelen B, Pedersen G, Nysæter TE, Bender DS, Skodol AE, Selvik SG (2019). Level of Personality Functioning as a Predictor of Psychosocial Functioning – Concurrent Validity of Criterion A. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. http://dx.doi.org/10.1037/per0000352
 • Normann-Eide, E. (2019). Selvets Amerika. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 56; 116-125.
 • Kvarstein EH (2019). Comments on the upcoming ICD-11: Thoughts and views on the upcoming ICD-11. ESSPD Newsletter, February, pp 8-9.
 • Sørensen KD, Råbu M, Wilberg T & Berthelsen E (2019). Struggling to be a person: Lived experience of avoidant personality disorder. Journal of Clinical Psychology. DOI: 10.1002/jclp.22740
 • Normann-Eide E, Antonsen B.T, Kvarstein E.H, Pedersen G, Vaskinn A & Wilberg T (2019). Are Impairments in Theory of Mind Specific to Borderline Personality Disorder? Journal of Personality Disorders. 33, 417.
 • Folmo EJ, Karterud SW, Kongerslev M, Kvarstein EH & Stänicke E (2019). Battles of the comfort zone: Modelling therapeutic strategy, alliance, and epistemic trust. A qualitative study of mentalization-based therapy for borderline personality disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy. https://doi.org/10.1007/s10879-018-09414-3
 • Karterud S, Folmo E & Kongerslev MT (2019). Personality and the group matrix. Group Analysis. 1–17. DOI: 10.1177/0533316418824210
 • Büchmann CB, Pedersen G, Aminoff S, Laskemoen JF, BarrettEA, Melle I & Lagerberg TV (2019). Validity of the Birchwood Insight Scale in patients with schizophrenia spectrum- and bipolar disorders. Psychiatry Research, 272, 715-722.

Se full oversikt over publikasjoner fra forskergruppen


 

Publisert 29. feb. 2012 14:33 - Sist endret 10. okt. 2019 14:31

Kontakt

Gruppeleder

Seksjon for Personlighetspsykiatri
Bygg 22
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere