English version of this page

Endringsmekanismer i psykoterapi (MOP-studien)

MOP-studien er en studie hvor effekten av to ulike former for psykoterapi mot depresjon undersøkes. Kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi benyttes for å undersøke hvilke pasientgrupper de ulike behandlingsmetodene fungerer best for, og hva i behandlingene som gjør at de fungerer.

Bakgrunn og formål

Formålet med MOP-studien (Mechanisms of Change in Psychotherapy) er å undersøke hva som virker i samtaleterapi, og for hvem.

Studien inkluderer pasienter med depressive lidelse, som er en hyppig forekommende tilstand hos pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten. Både medisiner og samtalebehandling har vist seg å være effektive behandlingsmetoder for depresjon.

De mest undersøkte og hyppigst anvendte samtaleterapimetodene er kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi. En rekke studier har vist at disse har en god effekt på depressive symptomer. Det er imidlertid i liten grad undersøkt for hvilke pasientgrupper de ulike behandlingsmetodene fungerer best. Vi ønsker også å vite mer om hva som gjør de to terapiformene virksomme - hva som er de aktive ingrediensene i behandlingsformene. 

Målet er i større grad å kunne tilby pasienter riktig behandlingsform og behandlingsløp, både i forhold til personlighetsmessig sårbarhet, mestringsstil og tankemønster. 

Metode

Prosjektet er en randomisert kontrollert studie hvor det planlegges å inkludere 100 deltakere.

Deltakerne skal rekrutteres over en fireårs-periode blant pasienter som er henvist til utredning og behandling av depressive symptomer ved Nydalen DPS i Oslo. Deltakere blir randomisert til behandling med kognitiv adferdsterapi eller psykodynamisk terapi. Behandlingene omfatter 28 timer i psykodynamisk terapi eller 16 timer i kognitiv atferdsterapi, pluss en oppfølgingssamtale ved 3 måneder.

Ved oppstart og inklusjon til prosjektet blir det gjort en grundig diagnostisk vurdering og kartlegging av interpersonlig fungering, innsikt, negative automatiske tanker og dysfunksjonelle holdninger. Det blir også innhentet opplysninger om symptomnivå og allianse med behandler under behandlingsforløpet.

Etter avsluttet behandling skal deltakerne re-evalueres med hensyn til symptomnivå og effekt av de to behandlingene. Det vil også bli gjort kvalitative intervjuer av noen av deltakerne. 

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Enhet Voksenpsykiatri ved UiO, Nydalen DPS og Seksjon for Behandlingsforskning ved OUS. Prosjektet ønsker å bidra til klinikknær og pasientfokusert forskning, og øke samarbeidet mellom forskningsavdelingen og klinikken.

Publisert 19. mai 2017 08:55 - Sist endret 19. mai 2017 11:35

Kontakt

Prosjektleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere