Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelatert dødelighet i Danmark (avsluttet)

 

Kommunene København, Aarhus, og Odense gav i 2012 SERAF i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i de tre kommunene. Prosjektet har lagt opp til en bred datainnsamling som inkluderer både kvantitativ og kvalitativ tilnærming.

Om prosjektet

Prosjektet har vært planlagt og designet etter mal fra "Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008" prosjektet, som var et SERAF-oppdrag for Oslo kommune og som resulterte i en ferdig rapport i 2011 (link til rapport). Prosjektet er ledet av Professor Thomas Clausen,  og PhD-stipendiat Christian Tjagvad er tilsatt som prosjektkoordinator. Tjagvad er dansk lege med erfaring fra rusbehandling, og som bor og har kontorer i København kommune.

Prosjektet er organisert slik at København kommune er koordinerende kommune for datainnsamling fra de tre kommunene. Det er opprettet en Styringsgruppe som har inkludert faglig og administrativt nivå i København kommune, sammen med SERAF, ved Clausen og Tjagvad. I tillegg er en bred referansegruppe organisert slik at alle de tre kommunene i tillegg til relevante danske faginstanser, som Sundhetsministeriet og Socialministeriet, Sundhetsstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Rikspolitiet med flere kan komme med innspill til prosjektet i løpet av prosessen.

Utgangspunkt for datainnsamlingen har vært EMCDDAs definisjon av forgiftningsdødsfall, og alle forgiftningsdødsfall  i henhold til denne definisjonen er trukket ut fra det danske Dødsårsaksregisteret for perioden 2008-2011. Datamaterialet inkluderer informasjon innhentet fra journalgjennomgang fra kommunale tiltak, registerbaserte opplysninger fra tilgjengelige danske registre slik som register over personer i Misbruksbehandling (SIB), reseptregister og Landspasientregister mm. I tillegg er det gjennomført dybdeintervju med rusmiddelbrukere, med behandlere og med pårørende til avdøde rusmiddelbrukere.

Prosjektet skal resultere ut i en beskrivende prosjektrapport, med forslag til tiltak for å redusere forgiftnings- og øvrige narkotikarelaterte dødsfall, som skal overleveres de tre kommunene i oktober 2014. I tillegg vil datamaterialet bli benyttet til vitenskapelige artikler i årene som kommer.

Studien er finansiert av Det Danske Sundhetsministerium.

Publikasjoner i forbindelse med prosjektet

Hovedrapporten som ble publisert i 2014

Vitenskapelige artikler

Rapporter

 

Publisert 23. sep. 2014 15:56 - Sist endret 15. apr. 2021 09:35