Økonomiseksjonen klinisk medisin

Økonomiseksjonen er instituttets kompetanseenhet innen økonomi og innkjøp. Økonomiarbeidet ved instituttet skal så langt som praktisk mulig være preget av standardiserte og forutsigbare prosesser.

Seksjonens rolle- og ansvarsplassering ligger i grenseflaten mellom UiOs sentraliserte regnskapsfunksjon og instituttets desentraliserte økonomiforvaltning på klinikk- og senternivå.

Vi er ansvarlig for overordnet økonomistyring og kontroll på instituttnivå og bistår lokale ledere og medarbeidere med økonomirådgivning for tildelte midler.

Seksjonen er også ansvarlig for gjennomføring av større anskaffelsesprosesser og bistår lokale ledere og medarbeidere med innkjøpsfaglige råd.

Økonomiseksjonen skal:

  • Bistå prosjektledere og øvrige vitenskapelige ansatte med økonomiarbeidsmessige rammebetingelser for deres forskningsaktivitet.
  • Understøtte institutt- og fakultetsledelsens behov for beslutningsgrunnlag.
  • Være kompetanseorgan overfor det lokale økonomiarbeidet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1171 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Søsterhjemmet 0450 Oslo Telefon: +47 22844650

Enhetskoder

Koststed 13150505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 530101 Vortex, FS m.m.