Regionalt forskningsnettverk for mental helse: Infrastruktur for presisjonsmedisin (NetMent)

NetMent organiserer samarbeid mellom sykehusene i Helse Sør-Øst for å legge til rette for forskning med mål om å bedre behandlingen av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Forskningen vil fokusere på bedre forståelse av sykdomsmekanismer, forebygging av komorbide somatiske lidelser og legge til rette for utprøving av medikamenter.

Forskningen på alvorlige psykiske lidelser har vært i rask utvikling de siste 15-20 årene med ny kunnskap om både miljømessige og genetiske faktorer. Norges offentlig helsevesen og helseregistre gjør at informasjon om befolkningens helse samles, og ved samarbeid mellom sykehusene kan det oppnås store forskningsmessige fordeler. NetMent legger til rette for et slikt samarbeid mellom sykehusene i regionen. NetMent har etablert en organisasjon, og gjort avtaler med de deltakende sykehus, og etablert kommunikasjons- og koordineringsenhet.

Videre har vi oppdatert personvern og REK formalia, for å tilrettelegge for forskningsprosjekter. Vi har utarbeidet en protokoll ("minstepakke") som grunnlag for koordinert datasamling på tvers av sykehusene. Det er videre startet pilottesting for å implementere "bredt samtykke" som gir mulighet til å benytte journalinformasjon som rutinemessig nedtegnes i sykehusavdelingene, i forskningsprosjekter. På den måten effektiviseres innsamling av data, og den enkelte pasient belastes i mindre grad med intervjuer og supplerende undersøkelser spesifikt til forskning. Akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus har startet innhenting av "bredt samtykke" og hittil har cirka 150 pasienter ønsket å delta.

NetMent legger til rette for bruk av helseregistre i forskningen gjennom tilgjengelig kompetanse og erfaring i nettverket. Oppfølging av pasientgrupper over tid er ressurskrevende og dette kan effektiviseres ved å hente tilsvarende informasjon fra offentlige helseregistre. "Hjertefrisk" er et prosjekt der informasjon fra sykehusbehandling vil kobles med data i helseregistre for å få ny kunnskap om hjerte- og karsykdommers samsykelighet med alvorlige psykiske lidelser.

NetMent deltar i EU prosjektet R-link som ledes fra Frankrike. Forskningsprotokollen er klargjort for å kunne brukes i Norge, og det er innhentet godkjenning fra Regional etisk komite (REK) og Statens legemiddelverk for å starte opp Norges bidrag i prosjektet. Det har hittil utgått en publikasjon fra prosjektet som beskriver prosjektets rasjonale og design. Representanter fra NetMent deltar på R-links årlige prosjektmøter.

Nettverket avholder månedlige internettbaserte møter, og det arrangeres seminarer for diskusjon og utvikling av prosjektideer. Ved Sykehuset Østfold jobbes det for å komme i gang med to intervensjonsstudier for pasienter med depresjon og suicidalitet. Ved Akershus universitetssykehus planlegges en randomisert-kontrollert studie med vitamin D for pasienter med psykose. Det er videre etablert samarbeid mellom Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus for et felles forskningsprosjekt vedrørende bruk av antipsykotisk medikasjon. Brukerrepresentant deltar på møter og seminarer og rådgir vedrørende planlegging, gjennomføring og strategi for implementering.

 

Prosjektleder: Ole A. Andreassen

 

Publisert 1. sep. 2020 08:20 - Sist endret 1. sep. 2020 08:24