Studentinvolvering i SHE

For å utdanne endringsagenter innen helse, må studentene ikke bare engasjeres men også være med og forme utdanningene.

jeans, smil, mange studenter, rødt

Foto: Trude Hamnes/UiO

I lederen til MED-nytt, nr 20-2021, forteller Eivind Engebretsen og Trine Kleven hvordan SHE, Centre for Sustainable Healthcare Education, er helt avhengige av studentinvolvering for å nå senterets mål om bærekraftig utdanning. Her kan du lese hvordan de gjør det:

 Administrativ leder for SHE Trine Kleven (tv) og visedekan og arbeidende styreleder for SHE Eivind Engebretsen (th).

Avdelingsleder for SHE Trine Kleven (tv) og visedekan og arbeidende styreleder for SHE Eivind Engebretsen (th). Foto: UiO


SHEs formål er å utdanne endringsagenter innen helse slik at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger - i møte med utfordringer som pandemier, antibiotikaresistens, overbehandling eller eldrebølgen. Dette krever at studentene ikke bare engasjeres, men er med og former utdanningene.

Studenter og bærekraft

Å tenke bærekraftig handler om å tenke langsiktig. Beslutninger som må tas i dag må ha fremtidens behov for øye. De som er studenter i dag skal leve videre med våre beslutninger og løsninger. Derfor er det et viktig premiss for SHEs arbeid med bærekraftig utdanning at studentene også er med på å definere løsningene.

SHE er forkortelsen for Centre for Sustainable Healthcare Education, et senter for fremragende utdanning som mottar støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. SHE er en del av Det medisinske fakultet.

Hvordan få studentene med?

Dette handler om å gi studentene innflytelse, frihet til å komme med innspill og ansvar, slik at de kan initiere prosjekter og gjennomføre dem. På denne måten vil studentene kunne bidra til å gi svar på noen av utfordringene vi i SHE ønsker å løse:

  • Hvordan utfordrer bærekraftsmålene vår forståelse av helse og helsebeslutninger?
  • Hvordan kan vi forberede fremtidige helseprofesjonelle på å handle i samsvar med bærekraftmålene - og til å ta helsebeslutninger som er bærekraftige i et sosialt, økonomisk og økologisk perspektiv?
  • Hvordan kan vi oversette de 17 bærekraftsmålene og undermålene til operasjonelle pedagogiske prinsipper for helseutdanning og til innhold som er relevant i utdanning av helsefagstudenter?

Studentene i SHE

Studenter er sterkt engasjert i SHE. Flere var med og utformet søknaden om midler til å etablere senteret. To representanter sitter i styret. SHE består av 8 arbeidspakker og én av disse er ledet og eid av studenter. Formålet med denne arbeidspakken er å øke student- og lærerengasjementet for bærekraftig helseutdanning. Vi har ansatt 4 studenter, der lederrollen går på omgang. Studentene har tatt initiativ til å lage egen Instagram-konto, som har en tydelig profil og innhold.

SHE utlyser studentstipender to ganger i året. Studentene evaluerer og innstiller shortlist, og følger opp prosjektene. I tillegg lager de egne arrangementer med fokus på bærekraft og helse, og de er engasjert i andre prosjekter i SHE. Blant annet deltar de i den nasjonale klimasatsninga for medisinutdanning (som ledes av SHE), de har initiert STARS-prosjektet i Gjøre-kloke-valg-kampanjen som Legeforeningen leder, og de deltar i oppbygningen av Oslo Medical Corpus (en stor dokumentdatabase / læringsressurs med medisinske tekster).

Læringsutbytte

Som student i SHE får man brukt faget sitt på en måte som man ikke gjør i et vanlig studieforløp. Studentens stemme og engasjement kan påvirke viktige beslutninger; man kan utvikle sin egen forståelse for bærekraft og helse, og formidle det til medstudenter. Man kan påvirke studieemner (Folkefeber podkast er nå en del av pensum i emnet Makt og kunnskap i helsetjenesten). I tillegg kan man få utviklet generiske ferdigheter innen muntlig og skriftlig kommunikasjon- og presentasjonsteknikk, strategisk prosjektarbeid, og samarbeid, for å nevne noen.

Verdifull kompetanse  

For å nå SHEs målsetninger kreves det holdningsendring. Her har vi stor tillit til studentene. Studenters friske blikk på fagfeltet og evnen til å gi nye perspektiver gir SHE verdifull kompetanse for å kunne se det store (bærekraftsmålene) i det lille (hverdagslige beslutninger). 

Emner i bærekraft og helse

Studenter kan fra 1. januar 2022 velge to elektive emner i Bærekraft & helse:

  1. Makt og kunnskap i helsesektoren 
  2. Klimaendringer og helse: din innsats teller

 

Av Eivind Engebretsen og Trine Kleven
Publisert 19. nov. 2021 10:57 - Sist endret 1. mars 2022 15:58