Rapport om klima og bærekraft i helseutdanningene

Klima- og miljøendringer er en stor samfunnsutfordring og blant de største truslene for folkehelsen. En fersk rapport viser hvordan temaene kan inkluderes i landets helseutdanninger.

Bildet kan inneholde: smil, himmel, tre, frakk, motorkjøretøy.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

En arbeidsgruppe med medlemmer fra alle medisinske fakulteter i Norge har levert en rapport med seks konkrete tiltak for hvordan klima- og bærekrafttemaet kan inkluderes i landets helseutdanninger. Rapporten viser til at en styrking av folkehelsearbeidet kan ha stor betydning fordi det er stort samsvar mellom klimavennlig og helsevennlig samfunnsutvikling. Rapporten er godkjent i et nasjonale dekanmøte i og lanseres med arrangementer våren 2022. 

Bilde av Ritika Sharma
Ritika Sharma er medisinstudent og leder studentene i SHE. Foto: Privat

- Leger har en viktig rolle i samfunnsdebatten, og et ansvar for å forstå og formidle hvordan klimaendringer og naturødeleggelser påvirker helse. Da er det naturlig at disse temaene er en del av utdanningen, sier Ritika Sharma. Hun er medisinstudent, studentrepresentant i SHE og representerer UiO i prosjektgruppen. SHE har koordinert arbeidet.

Gode internasjonale initiativ

Hun er glad for at Senter for global helse ved Det medisinske fakultet på UiO er medlem av Planetary Health Alliance (PHA) sammen med 225 andre universiteter med helsefaglige utdanninger fra hele verden. 

Senteret har vært medlem vegne av UiO siden 2018 og studenter herfra har vært PHA-ambassadører ved UiO.

 – Jeg håper medisinske fakultet i Norge slutter seg til flere internasjonale initiativ, slik som Global Consortium on Climate and Health Education (GCCHE) med medlemmer fra over 40 land, sier hun.

Kartlegging av undervisningen

Som del av arbeidet er dagens undervisning ved de fire nasjonale medisinske fakulteter kartlagt. Resultatene viser at selv om enkelte emner har definert læringsutbytte som tar for seg bærekraftperspektivet, er det i liten grad noen systematisk undervisning når det gjelder klima og bærekraft i helsefagutdanningene i dag.

I rapporten heter det at det er «... påfallende hvor langt etter våre studieprogram er i undervisning om klima og naturødeleggelser i et bærekraftsperspektiv sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt, særlig amerikanske og britiske læresteder. Arbeidsgruppen er derfor av den oppfatning at det er viktig å snarest mulig integrere undervisning om klima- og naturødeleggelser i de medisinske fakultetenes studieprogram.»

Innføring av bærekraftige læringsutbytter for helsefaglige utdanninger

I rapporten er det både konkrete forslag til læringsutbytter som inkluderer bærekraftsperspektivet, og praktiske eksempler på hvordan temaene kan inkluderes i eksisterende undervisning.

Som forslag til læringsutbytter nevnes blant annet at studentene etter endt studieløp/emne/modul skal kunne:

  • reflektere over helsevesenets eget ansvar i det grønne skiftet
  • kunne bruke kunnskap om helseeffekter av klimaendringer til å påvirke lokale, regionale og nasjonale myndigheter i bærekraftig retning
  • gjøre rede for de helse- og miljømessige fordelene av et mer plantebasert kosthold

Som et lavterskel-tilbud for undervisere som ønsker å komme i gang med å integrere bærekraft i sin undervisning har gruppen utarbeidet ferdige lysark som kan brukes i kliniske fag med eksempler fra lungemedisin, infeksjonsmedisin, kardiologi og psykiatri.

Eksempel på lysark
Eksempel på lysark, her om bærekraftig valg av inhalatorer.

Både studenter og undervisere kan lære av utlandet

Rapporten inneholder også forslag til internasjonale initiativ som kan brukes av både studenter og undervisere som ønsker å komme i gang med bærekraftig helseutdanning. Her finnes det en mengde gode ressurser som kan benyttes dersom man er interessert, og det er anbefalt at disse samles som en ressurs-side under SHEs nettsider.

Rapporten konkluderer med at god undervisning om bærekraft og klimaendringer er viktig å innføre i alle studieprogrammene fordi tverrsektoriell innsats, blant annet ved styrket folkehelsearbeid, er av stor betydning for å oppnå en mer bærekraftig verden.

Arbeidsgruppens forslag til tiltak

  1. Programrådene bør utforme spesifikke læringsutbytter knyttet til klima og naturødeleggelse.r
  2. Undervisningen i klima og naturødeleggelser bør gis en innledende overordnet ramme tidlig i studieløpet og deretter inkluderes som et naturlig element i eksisterende undervisning og videre i studieløpet.
  3. Studenter bør ta et aktivt grep for å motivere lærestedene til å inkludere undervisning i klima og naturødeleggelser. Gruppen har utarbeidet forslag til ressurser.
  4. Det bør tilbys kurs for interesserte lærere, som kan tilrettelegges av SHE.
  5. De fire helsevitenskapelige fakultetene bør slutte seg til internasjonale akademiske klimaallianser.
  6. Dekanene ved de fire fakultetene legger årlig fram i det nasjonale dekanmøtet status for implementering av klima og miljøutfordringene i medisinutdanningen ved sitt studiested.

Bakgrunn

Legenes klimaaksjon oppfordret i januar 2021 med støtte fra Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening landets medisinske og helsevitenskapelige fakulteter om å ta et større ansvar for å undervise om klimaendringer, helse og bærekraft. En arbeidsgruppe med medisinstudenter og undervisere fra alle medisinske fakultet i Norge har nå levert sin rapport. Rapporten inneholder seks konkrete tiltak for hvordan klima- og bærekrafttemaet kan inkluderes i norske helseutdanninger.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Anne Kveim Lie fra Universitetet i Oslo og SHE (Centre for Sustainable Healthcare Education) har koordinert arbeidet.

Gruppens medlemmer: Harald Wiker, Elisabeth Tran og Sara Eriksen (Universitetet i Bergen) Signe Opdahl og Ragnhild Vereide (NTNU) Marte Bjørsvik og Karoline Asdal (Universitetet i Tromsø) Anne Kveim Lie, Lene Frost Andersen, Veronica Hannele Karjalainen og Ritika Sharma (Universitetet i Oslo).

Her kan du lese hele rapporten. 

Emneord: bærekraft, bærekraftig helseutdanning Av Hanne Bjerknes
Publisert 18. feb. 2022 09:21 - Sist endret 9. mai 2022 10:48