English version of this page

Utdanning om klima og helse

En av hovedambisjonene til SHE er å skape bevissthet blant fremtidens helsepersonell om sammenhengene mellom klima og helse, og involvere studenter i innovativ tenkning om hvordan de kan bidra til et grønnere helsevesen.

Om gruppen

Klima- og miljøendringer er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Men det er også en av de største truslene mot folkehelsen, både nå og i fremtiden. Naturkatastrofer og klimaendringer har ført til stigende temperaturer, redusert mat- og vannsikkerhet, økende luftforurensning, med akutte og kroniske sykdommer som har spredt seg.

Dessuten rammer klimaendringer og miljøtrusler hardest mot de samfunnene som allerede er utsatt for sykdom og død (etniske minoriteter og urfolksgrupper, sårbare eldre og mennesker som lever under dårlige forhold), og som sådan er nært knyttet til sosial ulikhet og urettferdighet.

Helsetjenestens eget bidrag til klimaendringer er betydelig: Hvis den globale helsesektoren var et land, ville den vært verdens 5. største utslippsgenerator av klimagasser.

Helsesystemet vil måtte svare med å prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid, velge mindre utslippsgenererende løsninger og redusere overdiagnostikk og overbehandling.

I sum må vi skape bærekraftige helsetjenester som tilbyr behandling av høy kvalitet uten å frata fremtidige generasjoner muligheten til å dra nytte av god helsehjelp.

Elektivt emne

Medisinstudenter kan velge mellom en rekke elektive emner ved Det medisinske fakultet. SHE tilbyr følgende kurs som gir 3 studiepoeng: MED3066 – Klimaendringer og helse: din innsats teller - Universitetet i Oslo (uio.no)

Emneord: klimaendringer, helse, utdanning
Publisert 10. juni 2022 10:28 - Sist endret 22. aug. 2022 10:49