Disputas: Marie Berg

M.Sc. Marie Berg ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Norwegian validation of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Assessing children’s ADL skills

Bedømmelseskomité

Professor Wendy Coster, Department of Occupational Therapy and Rehabilitation Counselling, Boston University, USA
Ergoterapeut, dr.philos Unni Sveen, Ullevål universitetssykehus
Professor Erik Bautz-Holter, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Øivind Larsen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Akhtar Hussain, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Norsk validering av Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Kartlegging av barns ferdigheter i dagliglivet:

Barn med funksjonshemminger mestrer ofte ikke dagliglivets aktiviteter, og det er behov for ulike tiltak for at de skal bli mer selvstendige.
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) er et kartleggingsinstrument som er utviklet i USA for barn med funksjonshemminger. PEDI er et av få instrumenter som kartlegger barnets utførelse av dagliglivets aktiviteter og deltakelse i eget miljø.
Hovedmålet med denne avhandlingen var å oversette det amerikanske kartleggingsinstrumentet til norsk, og undersøke den norske versjonens anvendbarhet og pålitelighet. Resultatene bekrefter at den norske versjonen samsvarte med den originale amerikanske versjonen, og at den var pålitelig. Imidlertid skårte det norske utvalget av barn signifikant lavere enn de amerikanske referanseverdiene, spesielt i forhold til egenomsorg. Resultatene for funksjonelle ferdigheter og hjelpebehov viste gjennomsnittlige verdier mellom 38,0 og 46.8 for egenomsorg, mobilitet og sosial fungering, i forhold til et forventet gjennomsnitt på 50. For forflytning og sosial fungering var resultatene tilnærmet like i Norge og USA.
Barns miljø har store variasjoner relatert til fysiske faktorer, holdninger, støtte, vaner og verdier i hjemmet, noe som påvirker barnets utførelse av dagliglivets ferdigheter og deltakelse. Som en konsekvens av forskjeller i barns oppvekstmiljø, kan det bli store variasjoner i normative verdier i ulike land. Den norske barnepopulasjonen skårte avvikende fra de amerikanske verdiene, noe som begrenser anvendbarheten av den amerikanske aldersnormen i Norge, og det er derfor behov for å tilpasse den aldersnormerte skalaen i PEDI i tråd med disse forskningsresultatene.
Resultatene i denne avhandlingen viser hvor viktig det er å validere et kartleggingsinstrument i den kultur der det skal anvendes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 26. feb. 2008 12:57 - Sist endret 4. feb. 2014 09:45