Disputas: Marit Helene Hem

Cand.san. Marit Helene Hem ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses

Bedømmelseskomité

Professor Helle Ploug Hansen, Institutt for sundhetstjenesteforskning, Syddansk universitet
Adjunkt Svend Brinkmann, Psykologisk institutt, Universitetet i Aarhus
Professor Astrid Nøklebye Heiberg, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Instituttleder Nina Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kristin Heggen, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Moden omsorg? En empirisk studie av samhandling mellom psykotiske pasienter og psykiatriske sykepleiere

Akuttpsykiatri er en av helsevesenets mest lukkede og kritiserte virksomheter. Kritikken har blant annet vært rettet mot mangelfull omsorg.
Marit Helene Hem har i sin doktoravhandling undersøkt sykepleieres omsorg. Hun har deltatt som forsker i hverdagslivet på lukket akuttavdeling hvor de fleste pasienter er tvangsinnlagt for psykotiske lidelser. Hem har hatt et systematisk og langvarig fokus på måter sykepleiere utfører og snakker om omsorgsarbeid på. Datamaterialet holdes opp mot den tradisjonelle forståelsen av sykepleie, det vil si det overordnede idealet om at sykepleie er uegennyttig omsorg til det beste for de som er syke og lidende.
Gjennom delstudier går Hem inn på utvalgte prinsipper for god sykepleie. Hun spør eksempelvis om tillit er det som først og fremst kjennetegner relasjoner mellom sykepleiere og pasienter i akuttpsykiatri. Hun utforsker idealet om å balansere mellom nærhet og avstand i forholdet til pasienter. Videre undersøker hun om sykepleiere virkeliggjør den etiske normen om barmhjertighet.
Hovedkonklusjonen er at sykepleiens tradisjonelle omsorgsidealer er lite treffende for hverdagen i akuttpsykiatri. Måter å tenke om sykepleiearbeidet er idealistisk og idylliserende. Idealet om sykepleie som nestekjærlighet uten hensyn til sykepleieres egne interesser og behov står i kontrast til virkeligheten. Den faglige selvforståelsen tilslører at omsorg også er makt og kontroll. Dermed oppstår et uheldig misforhold mellom idealer og realiteter. For å skape et bedre samsvar mellom yrkesidealer og hverdagspraksis tar Hem til orde for en revidering av yrkesidealer i psykiatrisk sykepleie. Hun argumenterer for at omsorg fremdeles bør være kjernen i sykepleie, men omsorgsforståelsen bør nyanseres. Hem introduserer idéen om moden omsorg etter inspirasjon fra feministisk etikk. Idéen om moden omsorg inkluderer hensynet til både pasienters og sykepleieres interesser, samt forståelsen av at omsorg også er og bør være legitim makt og kontrollutøvelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 17. mars 2008 13:31 - Sist endret 4. feb. 2014 09:48