Disputas: Kristin Holvik

Cand.scient. Kristin Holvik ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Vitamin D deficiency, alterations in the vitamin D endocrine system and bone mineral density in ethnic groups in Oslo, Norway

Bedømmelseskomité

Professor Leif Mosekilde, Århus universitetssykehus, Danmark
Forsker Anette Hjartåker, Kreftregisteret
Professor Petter Laake, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Haakon E. Meyer, Insitutt for allmenn- og samfunnsmedisin og Nasjonal folkehelseinstitutt

Sammendrag

Kalsium- og vitamin D-stoffskiftet er forskjellig hos personer født i Pakistan og Norge.
I den store Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) gjennomført i 2000-2001 ble både benmasse i underarmen og vitamin D i blodet undersøkt hos personer med norsk og ikke-vestlig bakgrunn. Det ble funnet alvorlig vitamin D-mangel hos personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn fra Pakistan, Sri Lanka, Tyrkia, Iran og Vietnam, sammenliknet med norskfødte personer som generelt hadde normalt nivå av vitamin D i blodet. Siden vitamin D-status var lav i innvandrergruppene uansett alder og kjønn, spekulerte vi på om dette var ”normalstatus” hos disse gruppene. Imidlertid førte en intervensjon med vitamin D-tilskudd i fire uker til en betydelig forbedret status både hos ikke-vestlige innvandrere og etnisk norske.
Vi vet at vitamin D betyr mye for beskyttelse mot benskjørhet (tap av benmasse). Likevel har man i HUBRO vist at benmassen i underarmen var like god hos de pakistanskfødte som hos de norskfødte. Derfor ønsket vi å undersøke om det var forskjeller i hvordan vitamin D omsettes i kroppen, og om de pakistanskfødte på denne måten kunne være beskyttet mot benskjørhet. Vi fant imidlertid nesten ingen forskjeller i omsetningen av benvev, noe som tyder på at pakistanerne ikke mister benmasse raskere enn nordmennene. Men pakistanerne hadde også lavere nivå av det aktive vitamin D-hormonet i blodet enn de norske - og høyere nivå av biskjoldbruskkjertelhormonet. Dette taler ikke for beskyttelse mot benskjørhet hos pakistanerne. Samtidig hadde pakistanerne litt høyere mengde kalsium i blodet – noe som kan være positivt for skjeletthelsen. Vi kjenner per i dag ikke årsakene til eller langtidskonsekvensene for skjelettet av et lavt vitamin D-nivå og et høyt kalsiumnivå hos pakistanerne.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 7. feb. 2008 14:53 - Sist endret 4. feb. 2014 09:48