Disputas: Lillian Lillemoen

Kandidat i sykepleievitenskap Lillian Lillemoen ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Det er bare sånn jeg er … En undersøkelse om sykepleiestudenters utvikling av moralsk opptreden

Bedømmelseskomité

Universitetslektor Gill Croona, Fil. Dr., Avdeling pedagogik för arbetslivet, Växjö Universitet, Sverige
Professor Eva Gjengedal, dr. polit., Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Tove Pettersen, dr. art., Institutt for filosofi, ide - og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Kristin Heggen, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Per Nortdvedt, Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Faglige idealer settes på spill:

Til tross for en uttalt ideologi om ansvaret for egen læring, må høgskoler ta et overordnet ansvar for å stimulere sykepleierstudentenes kritiske refleksjon over egen praksisutøvelse.
I en undersøkelse gjennomført av sykepleier og lærer Lillian Lillemoen dokumenteres det at utvikling av moralsk opptreden ikke kommer i fremste rekke når det tilrettelegges for studentenes læring i praksisperiodene. Til tross for at studentene strever med til dels sterke moralske utfordringer, er det kun sporadisk at disse får oppmerksomhet i samtalen mellom student og praksisveileder eller lærer.
Det er to framtredende moralske utfordringer studentene strever med i sine praksisperioder. Det ene er pasientenes sårbarhet og risikoen for krenkelse av hans eller hennes verdighet. Det andre er den avhengige posisjonen studentene selv har i praksisfeltet. En posisjon som ikke sjelden resulterer i at de gjør som praksisveileder sier og lar praksisfeltets verdier og normer få fortrinn. For noen studenter fører dette til en ubehagelig erkjennelse om at egne faglige idealer settes på spill. Å opptre forsiktig, vennlig og respektfullt er viktig for studentene og i moralsk utfordrende situasjoner er det først og fremst pasientenes ønsker som er deres rettesnor for handling. Redselen for å si noe som kan såre, oppleves invaderende og for privat, fører til at de i stor grad avventer initiativ fra pasienten med hensyn til samtalens innhold. Studentene er vennlige, lyttende og responderer på det pasientene sier men åpner sjelden opp for et mer personlig innhold i samtalen.
Trolig er mangelen på overveide pedagogiske tiltak årsak til at undersøkelsens deltakere vurderer skolens etikkundervisning til å være av liten betydning for egen yrkesutøvelse. Til tross for at teorien til en viss grad kan gjengis, har studentene vanskelig for å oppdage dens nytteverdi innenfor den praktiske kontekst.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 17. jan. 2008 15:38 - Sist endret 4. feb. 2014 09:48