Disputas: Linda Midttun

Cand.polit. Linda Midttun ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The private-public puzzle of a decentralised national health system

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Eva Zeuten Bentsen, Copenhagen Business School, Danmark
Førsteamanuensis Dag Ingvar Jacobsen, Høgskolen i Agder
Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Grete S. Botten, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor Terje P. Hagen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. Biveileder: Seniorforsker SINTEF Helse/ postdoktor NTNU Beate M. Huseby

Sammendrag

Doktorgrad med ny informasjon om private spesialisthelsetjenester
Driftsavtalene som ble inngått mellom fylkeskommunene og de private avtalespesialistene i løpet av det siste tiåret før Helsereformen, la grunnlaget for dagens etableringsmønster for private avtalepraksiser, der den geografiske fordelingen er svært skjev. Det er en klar opphopning av avtalespesialister på det sentrale østlandsområdet og nær de største byene, mens slike praksiser er mindre vanlige i de nordlige og nordvestlige delene av landet. I en studie utført av forsker Linda Midttun og professor Terje P. Hagen ble det påvist at fylkeskommuner med dominans av konservative fylkespolitikere i større grad enn andre fylkeskommuner inngikk driftsavtaler med private avtalespesialister i perioden 1991-2001. Videre inngikk fylkeskommunene med de laveste inntektene per innbygger flere driftsavtaler enn fylkeskommuner med større inntekter. Fylkeskommunene med de høyeste inntektene investerte i større grad i legeårsverk ved offentlige sykehus.

Basert på en undersøkelse der 1 270 norske legespesialister deltok påviste Midttun at det var en positiv sammenheng mellom legers verdsetting av autonomi i jobbsituasjonen og sannsynligheten for å jobbe ved et privat kommersielt sykehus eller i en privat avtalepraksis. Høy verdsetting av de tradisjonelle faglige verdiene var positivt assosiert med å ha jobb i offentlig sektor. Spesialister som oppga at faglige verdier og materielle/økonomiske verdier var viktige, hadde i større grad en kombinasjon av offentlig og privat stilling enn øvrige legespesialister i privat sektor. Spesialister med bosted i nærheten av, eller i, by hadde høyere sannsynlighet for å jobbe i privat sektor.

Leger i privat sektor bruker en større andel av arbeidstiden sin på pasientarbeid enn leger i offentlig sektor. I offentlig sektor brukes forholdsmessig mer tid på administrative oppgaver, undervisning og forskning. Funnene reflekterer i stor grad den etablerte arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 27. mars 2008 11:11 - Sist endret 4. feb. 2014 09:49