Disputas: Elia John Mmbaga

M.phil. Elia John Mmbaga ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dynamics of HIV-1 infections in rural Kilimanjaro, Tanzania: Revealing silent epidemics

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Fred Wabwire-Mangen, Department of Epidemiology and Biostatistics, Makere University School of Public Health, Kampala, Uganda
2. opponent: Professor Gunnar Kvaale, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor II Anne Eskild, Kvinneklinikken, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Johanne Sundby, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Akhtar Hussain

Sammendrag

HIV- infeksjoner er blant de største helseproblemene i Tanzania. Omtrent 7,2 % av befolkningen er i dag smittet av viruset. Nyere rapporter antyder en reduksjon i andelen HIV- smittete personer i urbane strøk.
Denne avhandlingen viser at det i befolkningen i rurale strøk derimot, er en økning i andelen smittete. Avhandlingen peker mot flere områder som kan nyttes i fremtidige forebyggingsprogrammer og policy.
Fra Tanzania er det rapportert om variasjoner i hvor raskt HIV-smitten sprer seg, og dokumentert flere faktorer som bidrar til smitteoverføringen. Med slike variasjoner må forebygningstiltak tilpasses de forskjellige befolkningsgrupper og områder. Spesifikk informasjon om mangfoldet av HIV- infeksjoner og smitteoverføring er nødvendig.
Denne avhandlingen beskriver endringer i HIV- mangfoldet og av smittefaktorer i en landsby i Kilimanjaro regionen i det nordlige Tanzania over en periode på 15 år.
Resultatene viste nesten en fordobling av andelen HIV- smittete i løpet av studieperioden, hvor kvinner og gifte personer er utsatt for høyest risiko. Risikoen for smitte ser ut til å være større for eldre (25-44 år) enn for yngre (15-24 år), og større for de uten utdanning sammenlignet med de med utdanning. Studien fant høye forekomster av underlivsinfeksjoner, og identifiserer risikoadferd som øker sjansen for HIV- smitte. Forebygningstiltak bør involvere alle aldersgrupper, med fokus på kvinner, gifte personer og de med lav eller ingen utdanning. Bedre behandlingstilbud og forebygning av underlivsinfeksjoner, reduksjon i alkoholkonsumet og antall seksualpartnere i tillegg til økt kondombruk, kan spille en viktig roller i HIV- forebygningen i dette området.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 12. juni 2008 14:14 - Sist endret 4. feb. 2014 09:49