Disputas: Karin Nygård

Cand.med.vet. Karin Nygård ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Water and infection. Epidemiological studies of epidemic and endemic waterborne disease

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dr. Henriette M De Valk, Institut de Veille Sanitaire, Frankrike.
2. opponent: Førsteamanuensis Kåre Mølbak, Københavns universitet og Statens Serum Institutt, Danmark.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dag Steinar Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Espen Bjertness, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Avdelingsdirektør Preben Aavitsland, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Smitte fra vann
Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet Karin Nygård viser at vann er en viktig kilde for smittsomme sykdommer også i Skandinavia.
Utbrudd knyttet til vann forbindes ofte med dårligere levestandard. Selv om klassiske vannbårne sykdommer som kolera og tyfoidfeber er blitt sjeldne i den vestlige verden, ser vi fortsatt årlige utbrudd knyttet til vann også i Norge.
I avhandlingen Water and infection - epidemiological studies of epidemic and endemic waterborne disease presenterer Karin Nygård flere utbrudd av smittsomme sykdommer der smittestoffene er fraktet med vann. Eksempler på slike utbrudd er utbruddet av giardiasis i Bergen i 2004, der drikkevannet var forurenset med Giardia-parasitten, salmonelloseutbrudd i 2004 der kilden var importert rucolasalat sannsynlig forurenset med urent vanningsvann, og utbruddet av legionellose i Østfold i 2005 der aerosolisert vann fra et luftrenseanlegg spredte Legionella-bakterier over et større område.
Disse utbruddene illustrerer at vann kan være viktig faktor i smittespredning i ulike sammenhenger. Samtidig illustreres hvordan etterforskning av utbrudd kan gi ny kunnskap om årsaksforhold og smittespredning og dermed danne grunnlag for forebygging.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver.

Publisert 7. aug. 2008 10:07 - Sist endret 4. feb. 2014 09:50