Disputas: Bente Margaret Oftedal

Cand.scient. Bente Margaret Oftedal ved Institutt for Allmenn- og Samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Residential outdoor air pollution exposure: Assessment of exposure and asthma-related health effects in children

Bedømmelseskomité

1. opponent: Enhettschef dr.med. Bertil Forsberg, Yrkes- och Miljömedicin, Umeå universitet
2. opponent: Seniorforsker PhD Jocelyne Clench-Aas, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.med. Johny Kongerud, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Professor dr.med. Per Nafstad, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

TITTEL: Utendørs luftforurensning og luftveisplager hos barn

En svak sammenheng mellom luftforurensning og lungefunksjon er påvist blant 10 år gamle skolebarn bosatt i Oslo, særlig hos jenter. Sammenhengen er bare funnet for utpustningshastigheten til luftstrømmen og ikke for andre aspekter av lungefunksjon. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom luftforurensning og allergi målt ved hudtest for vanlig forekommende allergener, og heller ikke mellom luftforurensning og utvikling av astma eller for luftveissymptomer ved 10 års alder. Dette kommer frem i en doktoravhandling fra Folkehelseinstituttet.

Resultatene i andre undersøkelser som har sett på sammenhengen mellom luftforurensning og astma og allergi har variert mye. Noe av grunnen til det kan være at luftforurensning ofte har vært grovt beregnet, og mer individuell luftforurensningseksponering har vært nødvendig.

I sin avhandling Residential outdoor air pollution exposure: Assessment of exposure and asthma-related health effects in children har Bente Oftedal og hennes medarbeidere brukt modellen EPISODE utviklet av Norsk institutt for luftforskning til å beregne utendørs luftforurensning på hjemstedet. Lungefunksjon og reaksjon på hudtest ble målt hos vel 2000 9-11 år gamle skolebarn i Oslo samtidig som barnas foreldre besvarte et spørreskjema om astma- og allergiproblemer.

Man vet ikke årsakene til at lungefunksjon hos jenter synes å bli mer påvirket av luftforurensning enn hos gutter, men andre studier har presentert lignende funn. Reduksjonen i lungefunksjon er beskjeden (1-3 %) og vil mest sannsynlig ikke påvirke omfanget av luftveisplager i denne aldersgruppen. Om reduksjonen over tid kan være permanent eller vil gå tilbake til opprinnelig nivå, kreves ytterligere forskning for å kunne svare på.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 7. nov. 2008 13:24 - Sist endret 4. feb. 2014 09:50