Disputas: Fredrik Niclas Piro

Cand. polit. Fredrik Niclas Piro ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The influence of the physical and the social environment on health : A population based multilevel study in Oslo, Norway

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker, Ph.d. Maria Kolegård Stjärne, CHESS - Centre for health equity studies, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Professor/Forskningsleder Espen Dahl, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor, fungerende div. direktør Per Magnus, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.med. Gunnar Tellnes, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: Prof. dr.med. Bjørgulf Claussen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

TITTEL:

Årsaker til helseulikheter i Oslo
I Oslo, som i mange andre europeiske storbyer, går det et markant helseskille mellom øst og vest, og det mest kjente eksemplet på dette er at menn i gjennomsnitt lever 12 år lengre på Vinderen i forhold til Sagene-Torshov.

Fredrik Niclas Piro har i sin avhandling The influence of the physical and the social environment on health: A population based multilevel study in Oslo, Norway undersøkt årsaker til hva som kan forklare de store helseulikhetene mellom Oslos bydeler, langs et bredt spekter av helsemål (selvopplevd helse, mental helse, hjertesykdom, kols, fysisk aktivitet m.m.). Avhandlingen baserer seg primært på data fra Helseundersøkelsen i Oslo som ble gjennomført i 2000-2001.

Avhandlingens viktigste implikasjon er at helseulikhetene ikke fullt ut kan forklares av innbyggernes sosioøkonomiske bakgrunn som ofte er den vanlige antakelsen (”mennesker med dårlig råd og dårlig helse bosetter seg på dårlige bosteder”), men at deler av helseulikhetene forklares av stressfremkallende elementer i mange menneskers nærmiljø. Funnene i avhandlingen gir støtte til at det også i Oslo er områder som gjennom mye forurensning, støy, kriminalitet, og andre uheldige egenskaper ved nærmiljøet, påfører innbyggerne stress, som igjen er skadelig for helsa. I særdeleshet synes dette å gjelde i de områder av Oslo som man kan kalle sosioøkonomisk lavstatusområder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver.

Publisert 14. nov. 2008 21:48 - Sist endret 4. feb. 2014 09:50