Disputas: Christina Takman

Cand.san. Christina Takman ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Vårdpersonals antaganden om närståendes behov. En undersökning bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor verksamma på intensivvårdsavdelningar i Norge och Sverige

Bedømmelseskomité

Professor Ingegerd Bergbom, Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Førsteamanuensis Anners Lerdal, Høgskolen i Buskerud
Professor Øivind Ekeberg, Ullevål universitetssykehus og Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Anne Moen, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Per Nortvedt, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet I Oslo

Sammendrag

Sykepleier og forsker Christina Takman har i sin studie avdekket at selv om helsepersonell i 9 intensivavdelinger i Norge og 12 intensivavdelinger i Sverige mener at kritisk syke pasienters pårørende trenger å bli behandlet på en hensynsfull måte, kan de likevel mene at det er noen annen enn de selv som er ansvarlig for å identifisere de behov som den enkelte pårørende kan erfare i forbindelse med at deres kritisk syke pasient blir behandlet på en intensivavdeling.
Tidligere forskning har vist at pårørende til kritisk syke pasienter ønsket å få informasjon og støtte av de helsepersonell som gir pasienten medisinsk behandling og/eller pleie.
I sin avhandling "Vårdpersonals antaganden om närståendes behov – En undersökning bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor verksamma på intensivvårdsavdelningar i Norge och Sverige" gir Christina Takman beskrivelser av likheter og forskjeller mellom disse kategorier av helsepersonell, og hvor viktige de mener at forskjellige behov kan være for pårørende som til pasienter på intensivavdelinger for voksne.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 5. feb. 2008 15:29 - Sist endret 4. feb. 2014 09:51