Disputas: Bjørg Dale

Cand.san. Bjørg Dale ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Compensatory care. Cross-sectional studies among older home-living care-dependent individuals in southern Norway

Bedømmelseskomité

Førsteamanuenis Stig Karlsson, Institutionene för omvårdnad, Umeå universitet
Professor Tor Inge Romøren, Høgskolen i Gjøvik
Ph.d. Ingun Ulstein, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Solveig Hauge, Seksjon for sykepleievitenskap, UiO

Veileder:  Professor Olle Söderhamn, Universitetet i Agder

Sammendrag

Ved økende alder blir helsen som regel dårligere, og det sosiale nettverket tynnes ut. Når en persons egenomsorgskrav blir større enn egenomsorgsevnen vil kompenserende omsorg (uformell og/eller formell) ofte være nødvendig.

I denne undersøkelsen inkluderte formell omsorg hovedsakelig hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og uformell omsorg ble gitt av ektefelle, familie eller andre. Totalt 242 personer i Agder som var 75 år eller eldre ble intervjuet i sitt eget hjem. Alle mottok hjemmesykepleie. Dales avhandling viser at fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne i utvalget var god. Likevel mottok deltagerne et betydelig omfang av formell og uformell omsorg, og omsorgsgiverne så ut til å utfylle hverandre. Personlige omsorgsoppgaver, som ivaretakelse av personlig hygiene og påkledning, ble hovedsakelig ivaretatt av formelle omsorgsgivere. Uformelle omsorgsgivere, hovedsakelig ektefelle/partner og barn/svigerbarn, utførte mest praktiske oppgaver som klesvask, handling, småreparasjoner, hagearbeid og snømåking. Fysisk funksjonsevne og opplevelse av sosial støtte hadde klar sammenheng med mottak av hjemmesykepleie og familieomsorg, mens psykisk helse i dette utvalget viste seg å ikke ha sammenheng med noen type kompenserende omsorg. Tilgangen på ulike typer sosialt nettverk var god. De fleste av pasientene var fornøyd med hjemmesykepleien, men bedre kontinuitet og informasjon om kommunens tjenestetilbud var et savn. De fleste var også komfortable med å motta familiehjelp.

Resultatene tyder på at fordelingen av omsorgsoppgaver mellom det formelle og uformelle hjelpeapparatet fungerte hensiktsmessig. Utfordringer knyttet til en forventet økning i antall omsorgstrengende eldre understreker viktigheten av at sykepleiere i hjemmebasert omsorg utnytter tilgjengelige ressurser best mulig, og at de samarbeider tett med den eldres familie og annet uformelt nettverk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 12. nov. 2009 12:24 - Sist endret 4. feb. 2014 09:53