Disputas: Liv Fegran

Cand.san. Liv Fegran ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Parents and Nurses in a Neonatal Intensive Care Unit – The Development of a Mutual Beneficial Partnership in the Care of the Infant

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Elisabeth Hall, Institut for Folkesundhet, Aarhus Universitet, Danmark
Professor Ingegerd Bergbom, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sverige
Professor Rolf Lindeman, Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Astrid Klopstad Wahl, Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Sølvi Helseth, Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo

Sammendrag

Hvem bestemmer - og er nærhet og åpenhet alltid positivt?
”Foreldre og sykepleiere på en nyfødtavdeling - utvikling av et likeverdig partnerskap i omsorgen for barnet”

Studien viser hvor viktig det er umiddelbart å involvere foreldre i omsorgen for det premature barnet, og at ansvar avklares ved at sykepleier og foreldre i fellesskap blir enige om hvordan, på hvilke områder og i hvilken grad foreldre ønsker å delta. Etter fødselen og når barnet er akutt sykt vil sykepleier ta hovedansvaret mens foreldre oppfordres til å være til stede og gi barnet fysisk kontakt. Studien viser hvor krevende starten oppleves for foreldrene, og at sykepleiers tidlige involvering av far positivt påvirker både mor, barn og far. Etter hvert som barnet stabiliseres vil gradvis mer av ansvaret for pleien overføres til foreldrene. Denne prosessen med endrede ansvarsforhold oppleves som utfordrende for begge parter, og preges av spørsmål som ”hvem har ansvar for hva”, ”hvordan balansere mellom en profesjonell og en personlig relasjon”, og ”hvem bestemmer hvis foreldre og sykepleiere er uenige om hva som er best for barnet”.

Nyfødtavdelingens åpenhet og gjennomsiktighet kan bidra til å skape trygghet og tillitt i denne prosessen. På den andre siden kan åpenhet være både avslørende og forpliktende og dermed øke belastningen for begge parter. Tidligere studier viser stor enighet om at familiesentrert tilnærming basert på likeverd og samarbeid er den beste tilnærming til foreldre på nyfødtavdelinger. På tross av dette er det et økende fokus på hvor komplekst dette samarbeidet kan være, og uklare roller og manglende samarbeid er ofte beskrevet. Hensikten med denne studien var å utforske hvordan foreldre og sykepleiere opplever samarbeidet, og hvordan dette utvikler seg i løpet av barnets innleggelse. Data ble innsamlet gjennom observasjoner og intervjuer av mødre, fedre og sykepleiere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. apr. 2009 15:04 - Sist endret 4. feb. 2014 09:54