Disputas: Øyvind Andresen Bjertnæs

Cand.polit. Øyvind Andresen Bjertnæs ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): General practitioners’ assessment of community mental health centres: measurement and application

Bedømmelseskomité

Professor Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland og Syddansk Universitet
Førsteamanuensis Elin O. Rosvold, Institutt for helse og samfunn, UiO
Professor Olaf G. Aasland, Institutt for helse og samfunn, UiO

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Eli Feiring, Institutt for helse og samfunn, UiO

Veileder:  Forsker Andrew Garratt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Sammendrag

Ny metode for å måle fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre

Sosiolog og forsker Øyvind Andresen Bjertnæs har utviklet og testet en ny metode for å måle fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre (DPS).

I en Stortingsmelding fra 1996-1997 ble det konstatert store mangler i tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser i Norge. Ett av initiativene i den påfølgende Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006) var en restrukturering og styrking av tjenestene for voksne, med fokus på tiltak nært knyttet til kommunene herunder distriktspsykiatriske sentre. Det er viktig å følge opp satsningen med evalueringer og målinger av strukturer, prosesser og resultater ved DPSene inkludert ved bruk av nasjonale kvalitetsindikatorer.

I sin avhandling General practitioners’ assessment of community mental health centres: Measurement and application har Øyvind Andresen Bjertnæs og hans medarbeidere utviklet og testet en metode for å måle og sammenligne fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Ved hjelp av et kort postalt spørreskjema til fastleger er det mulig å framskaffe gyldige og pålitelige tall som belyser fastlegenes vurdering av sitt lokale DPS. Skjemaet inneholder spørsmål som er viktige for fastlegers tilfredshet med DPSene, som DPSets hjelp til fastleger i akutte situasjoner, sentrenes veiledning av fastlegene og vurderinger av kompetansen og bemanningssituasjonen ved DPSene. Dermed kan DPSene få tilbakemelding fra en viktig bruker og samarbeidspartner, som grunnlag for kvalitetsvurdering og kvalitetsforbedring.

Avhandlingen viser også at det er stor variasjon i DPSenes resultater på de områdene som fastlegene vurderer, noe som underbygger bruken av resultatene som eksterne kvalitetsindikatorer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 8. mars 2010 16:48 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00