Disputas: Nur Duale

Cand.scient. Nur Duale ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Causes and consequenses of cellular response to toxicants – Potential applications of functional genomics in toxicology"

Bedømmelseskomité

Forsker phd Steen Mollerup, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo
Professor Eivind Hovig, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Førsteamanuensis Glenny Cecilie Alfsen, Akershus universitetsykehus

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Per Lagerløv, Institutt for helse og samfunn, UiO

Veileder:  Avdelingsdirektør dr philos Gunnar Brunborg, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Forsker Nur Duale har brukt molekylære metoder for å studere hvordan celler og levende vesener reagerer på miljøgifter og kjemikalier. Flere modellstoffer er blitt brukt: 1) Akrylamide, som dannes i forskjellige matvarer ved tilberedning, og som er kreftfremkallende i forsøksdyr og antakelig også i mennesker; 2) Oktyl-metoksycinnamat (OMC) er et stoff som brukes i mange typer solkrem og som beskytter mot sollys; 3) Cisplatin brukes i kreftbehandling og har vist seg særlig effektiv mot visse krefttyper.

Duale har studert effektene av disse stoffene på cellekulturer og humant blod, blant annet i form av endring i genuttrykk (studert ved hjelp av mikromatriser og kvantitativ PCR), og induksjon av DNA-skader. Han fant at individer sannsynligvis har forskjellig følsomhet for akrylamid avhengig av den kombinasjonen de har, av gener med spesielle varianter. OMC viste seg å beskytte mot noen – men ikke alle - typer DNA-skader fra ultraviolette stråler i sollyset. Når det gjelder cisplatin, hadde stoffet spesifikke virkninger på celler fra testikkelkreft, sammenlignet med virkningen på celler fra andre kreft i andre organer, og dette samsvarer med at cisplatin har vist svært effektivt ved behandling av testikkelkreft.

Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Avdeling for kjemikalietoksikologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, der Duale er ansatt som forsker.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. jan. 2010 16:49 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00