Disputas: Kari Glavin

Kandidat i sykepleievitenskap Kari Glavin ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION - an early identification and intervention study

Bedømmelseskomité

Docent Birgitta Wickberg, Enhet för mödravård och FOU-enhenten, Primärvården, Mölndal
Professor Stein O. Ilner, Seksjon for voksenpsykiatri, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Professor Astrid Klopstad Wahl, Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Christina Foss, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Bodil Ellefsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Barseldepresjon rammer 10 til 15 prosent av mødre og kan få konsekvenser for kvinnens og barnets helse. Kandidat i sykepleievitenskap Kari Glavin viser i denne doktorgradsavhandlingen at tidlig oppdagelse og støttende samtaler med kvinner som har lett til moderat barseldepresjon har god effekt.

Arbeidet er utført i to store norske kommuner og 2247 barselkvinner har deltatt i studien. I intervensjonskommunen ble tilbudet til barselkvinnene endret; de ansatte fikk opplæring om barseldepresjon og bruk av et kartleggingsinstrument. Helsesøstrene hadde økt fokus på kvinners mentale helse på hjemmebesøket etter fødsel. Kvinner som ble vurdert til å ha barseldepresjon ble tilbudt støttende samtaler med helsesøster eller henvist videre til kommunens psykologteam.

Forekomsten av depressive symptomer var 10.1 % (EPDS  10) seks uker etter fødsel. Førstegangsfødende hadde en høyere forekomst av depressive symptomer enn flergangsfødende og de eldste førstegangsfødende (36 år og over) hadde høyest forekomst. Informasjon og støtte ved hjemmebesøket to uker etter fødsel ser ut til å forebygge tilfeller av depressive symptomer og støttende samtaler med helsesøster til deprimerte kvinner viste seg å ha god effekt. Det var signifikante forskjeller på gruppene opp til 12 måneder etter fødsel.

Denne studien viser at barseldepresjon er en tilstand av betydning i Norge. Helsesøstre har både mulighet og kompetanse til å forebygge og behandle lette og moderate baseldepresjoner og henvise videre ved behov. En liten endring i tilbudet til barselkvinner kan være økonomiske på lengte sikt. Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbudet til barselkvinner i norske kommuner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 22. okt. 2010 12:48 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00