Disputas: Liv Halvorsrud

Cand.san. Liv Halvorsrud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the Norwegian WHOQOL-Old

Bedømmelseskomité

Professor Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
Professor Berit Rokne, Universitetet i Bergen
Forsker, dr.med. Ingun Ulstein, nasjonalt kompentansesenter for aldring og helse

Leder av disputas:  Professor Astrid K. Wahl, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Mary Kalfoss, Høgskolen Diakonova

Sammendrag

Avhandlingen bidrar til å tydeliggjøre hvordan livskvalitet kan måles blant eldre slik at dette kan være et redskap for sykepleiere og andre helsearbeidere når tiltak skal utvikles og eller evalueres. Avhandlingen er en studie om validering av det nylig utviklede norske instrumentet for måling av livskvalitet blant eldre, modulen WHOQOL-Old (World Health Organisation Quality of Life Old).

Avhandlingen bygger på fire artikler hvorav den første undersøker i publiserte artikler hvordan livskvalitet blant eldre er målt og om definisjon og teoretisk rammeverk for livskvalitet er brukt i de undersøkte studiene. De øvrige tre artiklene undersøker validiteten av det norske WHOQOL-Old vha av en tverrsnitts-studie blant friske (n = 401) og syke (n = 89) norske eldre, valgt definisjon av livskvalitet og valgt teoretisk rammeverk. WHOQOL-Old er utviklet i et internasjonalt samarbeid gjennom tre faser finansiert av EU. Alle tre fasene omtales i avhandlingen hvorav siste fase danner grunnlaget for de nevnte tre siste artiklene.

WHOQOL-Old består av seks hovedområder (Sensoriske forhold, Autonomi, Fortid, nåtid og framtid, Sosial deltagelse, Død og døende og Intimitet) hvert med fire spørsmål som alle besvares på en scala fra 1 til 5. Resultatene viser både styrke og svakhet av den norske modulen WHOQoL-Old. Hovedområdet Død og døende viste seg å være begrepsmessig det mest interessante blant både syke og friske eldre sammen med Sensoriske forhold blant syke eldre.

Videre antyder resultatene at modulen WHOQoL-Old differensierer mellom friske og syke eldre. Resultatene kan være av nytte for sykepleiere som skal utvikle, sette i verk og evaluere tiltak for å bidra til et godt liv blant eldre generelt og spesielt blant sårbare eldre.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 14. juni 2010 14:59 - Sist endret 4. feb. 2014 10:00