Disputas: Ingrid Sivesind Mehlum

Cand.med. Ingrid Sivesind Mehlum ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Work-related health problems in the population. Impact of working conditions on health and on social inequalities in musculoskeletal pain among Oslo citizens aged 30-45 years

Bedømmelseskomité

Professor Laura Punnett, Dept. of Working Environment, University of Massachusetts Lowell
Professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Professor Grete Botten, Institutt for helse og samfunn, UiO

Leder av disputas:  Bjørgulf Claussen, Institutt for helse og samfunn, UiO

Veileder:  Forskningssjef Helge Kjuus, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sammendrag

Overlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum har funnet at arbeidsrelaterte helseproblemer er svært vanlige, og at forskjeller i arbeidsforhold til dels kan forklare hvorfor helseproblemer er sosialt skjevfordelt i befolkningen.
Ved Helseundersøkelsen i Oslo 2000–2001 svarte alle 30-, 40- og 45-åringer som deltok (8594 personer) på spørsmål om 11 vanlige helseproblemer, og om disse skyldtes arbeidsforhold.

I avhandlingen "Work-related health problems in the population. Impact of working conditions on health and on social inequalities in musculoskeletal pain among Oslo citizens aged 30–45 years", finner Mehlum og medarbeidere at ca. 60 prosent rapporterte arbeidsrelaterte helseproblemer den siste måneden. Smerter i nakke/skulder og arm ble tilskrevet arbeidsforhold av 3 av 4 med slike smerter, mens halvparten av personene med korsryggsmerter og uvanlig tretthet mente det skyldtes jobb.

Muskel-skjelettsmerter var sterkt sosialt skjevfordelt. Blant mannlige ufaglærte arbeidere var korsryggsmerter nesten dobbelt så vanlig som blant menn i overordnet stilling eller akademikerarbeid. De sosiale forskjellene var større blant menn enn blant kvinner, og større for korsryggsmerter enn for smerter i nakke/skulder og arm.
Tungt fysisk arbeid og lav selvbestemmelse var mye vanligere i de lavere sosiale klassene og forklarte ⅓ – ½ av forskjellene i forekomst av korsryggsmerter mellom arbeidere og ledere/akademikere. For et mindre utvalg (217 personer) med smerter i nakke/skulder og arm, ble deres egen vurdering av sammenheng med arbeidet sammenliknet med en leges vurdering. Det var ganske stor enighet om hvor stor andel av tilfellene som var arbeidsrelatert, men betydelig uenighet om hvilke tilfeller som var det. Det var større enighet om arbeidsrelaterte enn ikke-arbeidsrelaterte smerter, særlig blant menn.

Undersøkelsen tyder på at bedring av arbeidsforholdene kan redusere helseproblemer og sosiale helseulikheter i befolkningen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Bakjsøberg.

Publisert 6. jan. 2010 16:10 - Sist endret 4. feb. 2014 10:01