Disputas: Nina Olsvold

Cand.sociol. Nina Olsvold ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ansvar og yrkesrolle. Om den sosiale organiseringen av ansvar i sykehus.

Bedømmelseskomité

Professor Torunn Hamran, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø
Lektor, ph.d. Tine Rask Eriksen, Institutt for medier, erkendelse og formidling, Københavns universitet
Professor Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus, Universitetet i Oslo

Veileder:  Førsteamanuensis Anne-Lise Middelthon, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen utforsker sosiolog Nina Olsvold den praktiske betydningen av ansvar for sykepleiere i sykehus og videre, på hvilke måter strukturelle og relasjonelle faktorer innvirker på hvordan ansvar organiseres og gjøres i sengeposter. Avhandlingen er basert på en etnografisk studie, der observasjoner av hverdagens arbeid og kvalitative intervjuer med sykepleiere og leger sto sentralt.

Sykehusets temporale struktur, postenes arbeidsorganisering og arbeidsrelasjonene mellom sykepleiere og leger hadde betydning for håndteringen av ulike ansvarsforhold i postene, så vel som for hvem som følte og tok ansvar for hva. Høy grad av arbeidsdeling, samt sykehusenes turnus- og vaktordninger, svekket personkontinuiteten både i arbeidet og i ansvaret for den enkelte pasient. Den gjensidige avhengigheten som følger av at arbeid og ansvar er fordelt på mange hender, og de kooperative og fleksible arbeidspraksisene denne avhengigheten krever, ble ikke likt anerkjent og agert på av sykepleiere og leger. Rotfestede profesjonelle hierarkier og arbeidsmåter, samt ulik plassering i forhold til pasientene, ble funnet å ha innflytelse på hvordan yrkesgruppene forholdt seg til eget og andres arbeid, og på hva de følte seg forpliktet til å ta ansvar for. Sykepleiernes ansvar i de undersøkte sengepostene kan beskrives som organisatorisk uavgrenset, i det de i tillegg til etablerte arbeidspraksiser tok ansvar for en rekke uformelt delegerte og uspesifiserte oppgaver. I kontrast fremsto legenes ansvar i postene som mer formelt og avgrenset.

Sykepleieres fleksible yrkesrolle gir store gevinster for sykehusorganisasjonen, men de hierarkiske sosiale relasjonene mellom sykepleiere og leger koblet med sykepleieres uavgrensede ansvarspraksiser, kan også ha uheldige virkninger. Disse kan grupperes som konsekvenser for pasientsikkerhet og organisatorisk effektivitet, konsekvenser for individuelle sykepleiere i form av moralsk stress, og konsekvenser for anerkjennelsen av sykepleieres bidrag i pasientbehandling og s sykehusdrift.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 28. okt. 2010 12:44 - Sist endret 4. feb. 2014 10:02