Disputas: Reidar Pedersen

Cand.med., cand.philol. Reidar Pedersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Empathy in medicine: A philosophical hermeneutic reflection

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Jodi Halpern, School of Public Health, University of California, Berkeley
Professor Fredrik Svenaeus, Södertörna høgskole, Huddinge
Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, UiO

Leder av disputas:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, UiO

Veileder:  Professor Jan Helge Solbakk, Institutt for helse og samfunn, UiO

Sammendrag

De fleste mener at empati er viktig for leger. Samtidig ser det ut til at legers empati forkommer i løpet av deres utdannelse. Det er imidlertid svært mange måter å definere og utforske empati på og mye av det som finnes av forskning og litteratur om empati i medisinen er uklart, usammenhengende eller mangelfullt. Lege og filosof Reidar Pedersen har i sin doktoravhandling undersøkt hvordan empati defineres, utforskes og beskrives i vitenskapelig litteratur om empati i medisinen. Over 2000 artikler og bøker ble gjennomgått og ca 400 av disse ble analysert mer detaljert.

Empati blir gjerne presentert som noe som kan gjøre legen mer reflektert og medmenneskelig i sine møter med pasienten. Like fullt overses ofte betydningen av legens egne bidrag og fortolkninger i empatiprosessen. Dette kan forhindre utviklingen av viktig kunnskap og forbedring av praksis. Når legers empati utforskes brukes gjerne svært generelle spørreskjema, mens konkrete fortolkninger og opplevelser utelates. I tillegg studeres som regel kun ett perspektiv - oftest legens. Samtidig er forskning på empati i stor grad blitt isolert fra utforskningen av andre sider av legers kliniske forståelse og fortolkninger. Resultatet blir at mye av empatiforskningen lukker øynene for viktige aspekter, påvirkninger og variasjoner i empatiprosessen.

Litteratur om empatiutvikling har i stor grad oversett mulige sammenhenger mellom empati og medisinerutdannelsen. I stedet opprettholdes et skille mellom biomedisin og humanoria, og empati, etikk og kommunikasjon blir gjerne et relativt perifert supplement til biomedisinen. Ureflekterte og objektivistiske tendenser finnes også i de mer dominerende delene av medisinsk utdannelse og praksis. Biomedisinsk dannelse har trolig større betydning for legers empati enn den formelle etikk- og kommunikasjonsundervisningen. Heller enn å utfordre objektivistiske ideal synes litteratur og forskning om empati i medisinen å tilpasse seg til slike ideal.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 8. sep. 2010 15:36 - Sist endret 4. feb. 2014 10:02