Disputas: Åse Sagatun

cand.scient. Åse Sagatun ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Physical activity and mental health in adolescence - a longitudinal study in a multiethnic cohort

Bedømmelseskomité

Professor Finn Rasmussen, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
Professor Egil W. Martinsen, Oslo universitetssykehus, Aker
Forsker Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Bjørgulf Claussen, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  ProfessorAnne Johanne Søgaard, Seksjon forebyggende medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse har i hovedsak dreid seg om somatisk helse, mens tilsvarende sammenheng med mental helse har vært mindre studert. Et annet område som er lite studert, er helse og helseatferd blant etnisk minoritetsungdom, en gruppe som utgjør 20-25% av ungdomskullene i Oslo. Det overordnede målet med studien var å studere fysisk aktivitet og psykisk helse i en ungdomspopulasjon fra Oslo fulgt i tre år, med spesiell vekt på etniske forskjeller.

Sagatun fant mer symptomer på psykiske plager blant jenter enn blant gutter både ved 15 og ved 18 års alder, og mer symptomer blant etniske minoriteter enn blant etnisk norske av samme kjønn. Ingen etniske forskjeller ble imidlertid funnet for den gjennomsnittlige endringen i psykisk helse fra 15 til 18 år. Gutter var mer fysisk aktive enn jenter. Mens etnisk norske jenter var mer fysiske aktive enn etnisk minoritetsjenter, var det ingen slike forskjeller blant gutter. Det var en konsistent reduksjon i fysisk aktivitet fra 15 til 18 år i alle grupper - noe mer i grupper med lav sosioøkonomisk status. I forhold til gutter som rapporterte lite fysisk aktivitet, hadde gutter med et høyt fysisk aktivitetsnivå ved første undersøkelse, mindre symptomer på emosjonelle plager og mindre venneproblemer etter tre år. Blant jenter var assosiasjonene mindre fremtredende.
Resultatene er basert på data som er samlet inn via spørreskjema på to tidspunkt.

Den første undersøkelsen var ungdomsdelen av den store helse undersøkelsen i Oslo (UNGHUBRO), gjennomført i alle 10. klasser skoleåret 2000-2001. I oppfølgingsundersøkelsen i 2004, deltok 2489 (65%) av dem som deltok tre år tidligere. Av dette utvalget har 20 % en etnisk minoritetsbakgrunn. Vi studerte hvilken betydning frafallet hadde for resultatene ved å kartlegge assosiasjoner ved 15 år alder blant alle og blant dem som deltok ved 18 år. Analysene viste at frafallet hadde minimal innvirkning på de assosiasjonene vi studerte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 21. apr. 2010 14:37 - Sist endret 4. feb. 2014 10:02