Disputas: Mette Sagbakken

M.Phil. Mette Sagbakken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tuberculosis as a global challenge. A qualitative study of patients' and health workers' perception and management of tuberculosis in Ethiopia and Norway

Bedømmelseskomité

Professor John Porter, London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London
Professor Astrid Blystad, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Anne-Lise Middelthon, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Universitetet i Oslo

Veileder:  Post.doc. Jan C. Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tuberkulosebehandling – en krenkelse av pasientens verdighet?
I 1993 karakteriserte Verdens helseorganisasjon (WHO) økningen i tuberkulose (TB) tilfeller som en ”global krise”, og innførte behandlingsprogrammet directly observed treatment, short course (DOTS). I sin doktorgradsavhandling “Tuberculosis as a global challenge” retter Mette Sagbakken et kritisk søkelys mot direkte observert behandling; en av komponentene i behandlingssystemet DOTS. Hun dokumenterer at TB-pasienter i både Etiopia og Norge erfarte en autoritær og rigid behandlingspraksis. Pasienter opplevde liten mulighet til medbestemmelse, og kravet om at det daglige medisin-inntaket skal observeres av opplært personell gjorde det vanskelig å forholde seg til krav relatert til andre områder i livet. De mest sårbare, som de uten fast arbeid eller de som var svært syke, led under store økonomiske, sosiale og emosjonelle kostnader. Enkelte av de mest marginaliserte og maktesløse har opplevd å bli nektet medisiner fordi de ikke klarer å oppfylle kravene som behandlingsopplegget stiller. Et ytterligere funn er at forsinket diagnostisering kan forsterke kostnader relatert til å fullføre behandling.

Mette Sagbakken understreker at for å sikre at pasienter får tilgang på- og kan gjennomføre TB-behandling må man være oppmerksom på de sameksisterende og samvirkende kriser som følger av at pasienter får en TB diagnose. Dette krever at TB programmer i større grad støtter pasienten og ivaretar flere aspekter enn de rent medisinske. En forutsetning for å utrydde TB er at vi tar i betraktning de sosiale forholdene som disponerer for sykdommen, samtidig som vi forsøker å tilpasse behandlingen slik at ulikheter som disponerer for TB ikke forsterkes ytterligere i pasientens møte med helsevesenet. Mette Sagbakken hevder at direkte observert behandling er etisk problematisk, krenker pasientens verdighet og bidrar til å forsterke fattigdomsrelaterte problemer for de som er svakest stilt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 3. nov. 2010 12:01 - Sist endret 4. feb. 2014 10:03