Disputas: Ingeborg Strømseng Sjetne

Kandidat i sykepleievitenskap Ingeborg Strømseng Sjetne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Patient- and nurse-reported outcomes in Norwegian hospitals: associations with characteristics of the care environment

Bedømmelseskomité

Professor emeritus Charlene Harrington, UCSF National Center for Personnel Assistance Services, San Fransisco
Professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinsituttet
Førsteamanuensis Lars Erik Kjekshus, Institutt for helse og samfunn, UiO

Leder av disputas:  Professor Ida Torunn Bjørk, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Bodil Ellefsen, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det finnes lite dokumentasjon om sammenhengen mellom kvalitet på behandling av pasienter, interne begrensninger og vilkår for helsepersonellets arbeid i norske sykehus. Internasjonal forskning har vist sammenheng mellom tjenestenes kvaliteter og betingelsene som sykehusarbeidet utføres under. Kandidat i sykepleievitenskap og forsker Ingeborg Strømseng Sjetne har studert dette i norske sykehus, med vekt på sykepleietjenesten.

I arbeidet inngikk redegjørelse for oversetting og vurdering av et spørreskjema for å måle sykepleiernes oppfatning av viktige faktorer i deres faglige arbeidsmiljø. Det ble samlet inn kvantitative data fra 96 sengeposter om 1297 sykepleieres oppfatning av sine arbeidsbetingelser, og fra avdelingssykepleiere data om bemanning og pasientbelegg, samt organisering av arbeidet.

Dataene ble brukt til å klassifisere tre ulike modeller for organisering av sykepleie på sengeposter. De tre modellene ble deretter brukt til å undersøke om sykepleiernes oppfatning av kvalitet i pasientbehandling, læringsklima, arbeidstrivsel og samarbeid med legene varierte med organisasjonsmodell alene og/eller i kombinasjon med andre kjennetegn ved postene. Studien påviste forskjeller mellom postene, men organisasjonsmodell alene kunne ikke forklare disse forskjellene. Andre kjennetegn, som bruk av personell fra utleiebyrå og korridorpasienter, var assosiert med sykepleiernes vurdering av tjenestekvalitet, til dels i samspill med organisasjonsmodell.

Sammenhengen mellom pasienterfaringer og sykehusstørrelse/universitetstilknytning ble studert i et datamateriale fra en tidligere gjennomført nasjonal undersøkelse. Pasientenes beskrivelser var generelt svært positive med best skår for små sykehus.
Avhandlingen som helhet har vist at pasienters og sykepleieres innsidekunnskap bidrar til et utfyllende bilde av rammer og vilkår for helsepersonellets arbeid i sykehusene

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. mai 2010 12:38 - Sist endret 4. feb. 2014 10:03