Disputas: Anita Strøm

Kandidat i sykepleievitenskap Anita Strøm ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Samarbeid i Lærings- og mestringssenteret - brukermedvirkning og makt

Bedømmelseskomité

Professor Bjarne Bruun Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Førsteamanuensis Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde
Dr.polit. Kathrine Fangen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas:  Professor Marit Kirkevold, Institutt for helse og samfunn, UiO

Veileder:  Førsteamanuensis May Solveig Fagermoen, Institutt for helse og samfunn, UiO

Sammendrag

Mennesker som opplever langvarig sykdom kan trenge mer enn medisinsk hjelp for å kunne leve med de endringer som oppstår i hverdagen. Lærings- og mestringssentre (LMS) over hele landet er ressurssentre som står sentralt i veiledning og opplæring. De erfaringene brukerne har anses som like viktige som det fagfolkene kan bidra med, og målet er et likeverdig forhold mellom brukere og fagfolk som styrende for arbeidet i sentrene. Læringstilbudene utvikles og gjennomføres dermed i samarbeid mellom brukere og fagfolk.

Dette samarbeidet er fokus for spesialrådgiver Anita Strøm i avhandlingen Samarbeid i Lærings- og mestringssenteret – brukermedvirkning og makt.Strøm har gjort observasjoner i LMS og intervjuet fagfolk og brukere. Avhandlingen viser hvordan brukerne får økt innflytelse over innholdet i tilbudet ved å dele kunnskapen de har. Brukermedvirkning i LMS har dels tyngdepunktet i kunnskapsdeling –dels i beslutningsdeling. Fagfolk som deltar i samarbeidet blir også påvirket ved at de får ny kunnskap om brukernes hverdag. Tilbudene preges av at fagkunnskap og brukerkunnskaper utfyller hverandre og også konkurrerer om hva som skal ha størst innflytelse innholdsmessig. Avhandlingen viser at det er mange måter å samarbeide på, og prinsippene for likeverdig innflytelse blir ikke alltid fulgt. Fagpersoner kan med sin bakgrunn som autoritetsfigurer og ved bruk av fagspråk bidra til en skjev maktfordeling. Om samarbeidet ikke fungerer optimalt kan dette være en viktig årsak.

En nyutviklet modell for samarbeid i utvikling av læringstilbud blir presentert. Denne er basert på tre akser: gjensidig anerkjennelse, deling av beslutninger og kunnskaper. Tre former for samarbeid kan da identifiseres med aksen anerkjennelse som felles betingelse, og med en blanding av kunnskaps- og beslutningsdeling som varierer. Modellen bør kunne overføres til andre typer av samarbeid i helsetjenesten der brukernes erfaringer er nødvendig for utvikling av tjenesten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 12. mai 2010 15:01 - Sist endret 4. feb. 2014 10:04