Disputas: Hanne-Merete Eriksen

MPhil Hanne-Merete Eriksen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiological studies and surveillance of health care associated infections in Norwegian hospitals and long-term care facilities

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Outi Lyytikäinen, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland
2. opponent: Head of Unit Maria Luisa Moro, Agenzia Sanitaria e Sociale, Bologna, Italia
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Torgeir Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Gunnar Tellnes, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder:  Preben Aavitsland, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Helsetjenesteassosierte infeksjoner medfører lidelse for pasientene og kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert død. Infeksjonene rammer både pasienter i sykehus og beboere i institusjoner for eldre. Undersøkelser har vist at 20-30% av helsetjenesteassosierte infeksjoner kan forebygges. Folkehelseinstituttet følger utviklingen av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus og sykehjem gjennom såkalte prevalensundersøkelser. Denne avhandlingen presenterer resultater fra de første prevalensundersøkelsene i årene 2002-2003. Om lag 5 % av pasientene i sykehus og 7 % av beboerne i sykehjem hadde en av de fire registrerte infeksjonstypene; urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative sårinfeksjoner og sepsis (sykehus)/ hudinfeksjon (sykehjem). Senere undersøkelser har vist tilsvarende infeksjonsforekomst. I en annen undersøkelse ble beboerne i seks sykehjem i Oslo og Bergen fulgt gjennom seks måneder. Hyppigheten av infeksjoner var 5,2 per 1000 beboerdøgn; dvs. at i en institusjon med 100 beboere vil annenhver dag en av dem få en helsetjenesteassosiert infeksjon. Beboere som var sengeliggende, brukte urinveiskateter, var inkontinente, hadde et hudsår eller hadde kronisk hjertelidelse, hadde økt infeksjonsrisiko. Avhandlingen benytter også data fra det nye helseregisteret Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i helsetjenesten (NOIS). Studien viste at 8,3% av kvinner som gjennomgår et keisersnitt utviklet en postoperativ sårinfeksjon. Høyere alder og urent operasjonssår økte infeksjonsrisikoen. Over 80% av infeksjonene oppstod etter utskrivelse. Det er derfor viktig å følge opp pasienter etter utskrivelse for å få et fullstendig bilde av infeksjonsforekomsten. Postoperativ sårinfeksjon medførte lengre opphold i sykehus, reinnleggelser og reoperasjoner. Helsetjenesteassosierte infeksjoner truer pasientsikkerheten. Et viktig tiltak er overvåking, som kan øke oppmerksomheten om problemet, peke på forbedringsområder og redusere forekomsten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 24. feb. 2011 15:40 - Sist endret 4. feb. 2014 10:05