Disputas: Anne-Grethe Halding

Cand.san. Anne-Grethe Halding ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.(philosophiae doctor): Everyday life and rehabilitation in COPD – a qualitative study of patients’ experiences

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Avdelingsleder Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet, Danmark

  • 2. opponent: Førsteamanuensis Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger

  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Erik Bautz-Holter, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Grete Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Førsteamanuensis Krisitin Heggdal

  • Professor Astrid Klopstad Wahl

Sammendrag

Kvardag og rehabilitering i livet med KOLS  - slik pasientar erfarer det
Pasientar som lever med kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) kan kjenne seg isolerte og svært aleine om å meistre sjukdommen i kvardagen. Som berarar av ein tobakksrelatert sjukdom opplever dei og tilleggspåkjenningar som stigmatisering og sjølvbebreiding. I motsetning til dette kan deltaking i lungerehabilitering gi sosial støtte og integrasjon med andre pasientar og helsepersonell, nye muligheiter for eigenomsorg og håp om å kunne bevare helse på trass av alvorleg sjukdom. Dette er hovudfunna i avhandlinga som utforskar pasientane sitt perspektiv på kvardag og lungerehabilitering. Funna har implikasjonar for rehabiliteringspraksis og tobakksførebyggande arbeid.

Risikoen for å utvikle KOLS er eit samspel m.a. mellom genetiske faktorar og eksposisjon for skadelege gassar, støv og tobakksrøyk. Sjukdommen kan ikkje kurerast, men symptom kan lindrast og forverring av sjukdommen kan utsetjast med medisinsk behandling og eigeninnsats frå pasientane. Rehabilitering skal støtte pasientane  i deira innsats for å meistre kvardagen. Hensikta med studien var å utforske korleis dei som lever med KOLS vurderer nytten av å delta i rehabilitering sett i forhold til sitt kvardagsliv. Det er utført djupneintervju med 18 personar som lever med KOLS om deira erfaringar frå kvardagen med sjukdommen og deltaking i gruppebasert lungerehabilitering. Kvar deltakar vart intervjua like etter rehabilitering og på nytt eitt år etter.

Avhandlinga gir innsikt i menneskeleg potensiale for å bevare helse i kvardagen med KOLS. Studien belyser også pasientane si sårbarheit og behov for pasientsentrert rehabilitering og oppfølging. Den utforskar konfliktar som kan oppstå mellom potensielt stigmatiserande strategiar i tobakksførebyggande arbeid og KOLS pasientar sitt behov for støtte. Pasientane sin rehabiliteringsprosess og god rehabiliteringspraksis blir beskrive, og det blir retta kritikk mot rehabilitering utan oppfølging.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud.

 
Publisert 1. juni 2011 11:07 - Sist endret 26. sep. 2014 14:47