Disputas: Anne Margrethe Hausken

Cand.pharm. Anne Margrethe Hausken ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiology of anxiolytic and hypnotic drug use in the general population in Norway

Bedømmelseskomité

Professor Dag Isacson, Universitetet i Uppsala
Universitetslektor Karolina Andersson Sundell, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg
Førsteamanuensis Atle Fretheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jørund Straand, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Svetlana Skurtveit, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Flere kvinner enn menn bruker legemidler mot psykiske plager. Dette fremkommer i doktorgraden til cand.pharm. Anne Margrethe Hausken. I Norge brukes angstdempende legemidler av 8 % av befolkningen, mens sovemidler og antidepressiva hver brukes av 6 %. Hausken fant også at daglige brukere av angstdempende legemidler og sovemidler hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn ikke-brukere. Det var høyere dødelighet blant kvinner enn blant menn. Dette ble funnet ved å følge opp ca 15 000 førtiåringer fra Østfold og Aust-Agder som deltok i helseundersøkelser i 1985-89. Forskjellen i dødelighet ble betydelig redusert når det ble tatt hensyn til forskjeller i livsstil, bruk av smertestillende, sivil status og deltakelse i arbeidslivet.

En studie med data fra Reseptregisteret viste at ikke alle nye brukere av sovemidler får forskrevet ny type legemiddel, såkalt z-hypnotika. Til tross for norske anbefalinger ble 5 % (4000 personer) av nye brukere av sovemidler i Norge i 2006 forskrevet den eldre typen sovemidler; benzodiazepiner. De nyere sovemidlene z-hypnotika, som er anbefalt som førstevalg, har raskere effekt og kortere virketid. Blant personer med psykiske plager, hadde det å stå utenfor arbeidsmarkedet sammenheng med bruk av antidepressiva. Bruk av smertestillende hadde sterkest sammenheng med bruk av angstdempende legemidler og sovemidler. Funnene ble gjort i helseundersøkelser gjennomført i Oslo, Oppland og Hedmark i 2000-01.

Totalt ca 25 000 personer deltok i undersøkelsene. Å ha psykiske plager ble definert som å være blant de 15 % av deltakerne som scoret høyest på en test av ti ulike symptomer på psykiske plager. Jo større grad av psykiske plager ved helseundersøkelsene (2000-01), desto større sannsynlighet var det for senere bruk av angstdempende legemidler. Dette ble funnet ved å undersøke data fra Reseptregisteret for perioden 2004-07 koblet med data fra helseundersøkelsene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 11. jan. 2011 10:58 - Sist endret 4. feb. 2014 10:06