Disputas: Håkon A. Johannessen

Cand.polit. Håkon A. Johannessen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Suicidal behaviour: an epidemiological study of suicide and attempted suicide in relation to mental health services"

Bedømmelseskomité

1. opponent: Seniorforsker Annette Erlangsen, Mental Health Centre, København, Danmark
2. opponent: Medisinsk redaktør Erlend Hem, Tidsskrift for Den norske legeforening, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Thomas Clausen, Senter for Rus og Avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

Professor Terje P. Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Per-Henrik Zahl, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

Selvmordsatferd og psykisk helsevern

Forsker og sosiolog Håkon A. Johannessen fant ingen holdepunkter for at kortere psykiatriske sykehusopphold øker risikoen for gjentatte selvmordsforsøk og selvmord. Studien indikerte dessuten at økte ressurser i psykisk helsevern ikke er tilstrekkelig for å redusere forekomsten av selvmord. Behandlingskjedeintervensjon, kjent som Bærumsmodellen, kan imidlertid være en effektiv modell for oppfølging av selvmordsforsøkere.
 

Psykisk sykdom og tidligere selvmordsforsøk er blant de viktigste medvirkende faktorene for fremtidig selvmordsatferd. Johannessen og medarbeidere studerte derfor om endringer og økte ressurser i spesialisthelsetjenesten påvirket sannsynligheten for gjentatte selvmordsforsøk og selvmord. Funnene viste at overgangen fra tradisjonelle statlige psykiatriske døgninstitusjoner til fordel for distriktspsykiatriske sentre, med vekt på korte døgnopphold og mer poliklinisk behandling, ikke hadde noen negative konsekvenser for innlagte selvmordsforsøkere. Imidlertid fant ikke Johannessen og medarbeidere noen sammenheng mellom økte ressurser i psykisk helsevern (Opptrappingsplanen for psykisk helse) og reduksjon i selvmordsraten.


I avhandlingen ”Suicidal behaviour: an epidemiological study of suicide and attempted suicide in relation to mental health services”, ble det også undersøkt om Bærumsmodellen hadde en forebyggende effekt på fremtidig selvmordsatferd. Målet med denne intervensjonen er raskt å etablere tilpasset oppfølging og behandling av selvmordsforsøkere og deres pårørende. Ingen sikker konklusjon om intervensjonens virkning kunne trekkes, men resultatene indikerte en mulig forebyggende effekt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 1. juni 2011 12:59 - Sist endret 26. sep. 2014 14:47