Disputas: Øystein Karlstad

Cand.pharm. Øystein Karlstad ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Epidemiology of asthma drug use in children, adolescents and young adults in Norway

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jesper Hallas, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk universitet
  • 2. opponent: Professor Sabine Ruths, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dag Hofoss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Åsmund Reikvam, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Kari Furu, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Sammendrag

Avhandlingens tema er astma og bruk av medisiner blant barn og unge i Norge. Astma er en av de vanligste kroniske sykdommer blant barn og det er gjort få studier av medisinbruk for astma i Norge. Tidligere studier har vært utført i avgrensede geografiske områder og på noen få aldersgrupper. En av delstudiene i avhandlingen viser at forekomsten av medisinbruk for astma blant alle personer under 30 år i Norge er høyest blant små barn og lavest blant unge voksne. En relativt høy andel av medisinbrukere hentet resepter sjeldnere enn en gang i året. Det var store forskjeller i type astmamedisin som ble hentet blant ulike aldersgrupper, men ikke mellom kjønn. En annen studie viste en god overenstemmelse mellom at mor rapporterte astma hos sitt barn og at barnet hadde fått resepter på astmamedisin. Blant de barn hvor mor ikke hadde rapportert astma var det få som hadde fått astmamedisiner på resept. Fra tidligere er det kjent at voksne med astma har høyere forekomst av flere andre sykdommer, men dette er relativt lite studert i den unge befolkningen. En av studiene i denne avhandlingen viste at barn og unge som har fått astmamedisiner oftere mottok behandling for åtte andre kroniske sykdommer, sammenlignet med resten av den unge befolkningen i Norge. Denne sammenheng ble ikke funnet for diabetes-behandling og astma. En annen studie viste at de som hadde fått astmamedisiner mottok flere resepter på sovemedisin i løpet av en 5-års studieperiode. En mulig forklaring på sammenhengen mellom å motta behandling for astma og behandling for andre sykdommer er at de som besøker lege for behandling av en sykdom, lettere får andre helseplager oppdaget og behandlet. Pasienter som har kontakt med lege kan også være mer observante på helseplager og ha en lavere terskel for å søke behandling. Avhandlingens fire studier er basert på kobling av data fra tre landsdekkende register samt to spørreundersøkelser, og Reseptregisteret var en sentral datakilde i alle studiene.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 1. des. 2011 14:49 - Sist endret 26. sep. 2014 14:47