Disputas: Astrid Sandmoe

Master i sykepleievitenskap Astrid Sandmoe ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Eldre som utsettes for overgrep fra personer i sitt nærmiljø. En kvalitativ studie med fokus på hjemmesykepleiens praksis i Norge og Australia.

Se

Bedømmelseskomité

1. opponent: Universitetslektor Christen Erlingsson, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige

2. opponent: Professor Per Olof Sandman, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Lillian Lillemoen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Jan C. D. Frich, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Marit Kirkevold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I Norge antas det at ca 22 000 mennesker over 65 år utsettes for overgrep. Eldre som utsettes for dette er sårbare for helsesvikt og redusert livskvalitet. Det grunn til å tro at kun en mindre del av eldre ofre for overgrep forteller om overgrepene.

Sykepleier Astrid Sandmoe har forsket på hvordan hjemmesykepleien i Norge og Australia oppdager at brukere av deres tjenester utsettes for overgrep, og hvordan de håndterer mulige overgrepssaker. Det er første gang at ”overgrep mot eldre” er temaet for en doktorgradavhandling i Norge.

I perioden 2006-08 ble 72 sykepleieledere og pleiere intervjuet, hvorav ti i Australia. De øvrige som ble intervjuet var ansatte fra samtlige norske fylker. Studien viser at hjemmesykepleien i begge land har utfordringer knyttet til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene til eldre ofre for overgrep.

I Norge kom det fram at det er den enkelte pleiers interesse, kunnskap og engasjement hvorvidt overgrep blir oppdaget. Hjemmesykepleien hadde ingen rutiner eller prosedyrer for utredning eller håndtering av mulige overgrepssaker. En viktig forutsetning var om lederen involverte seg, og tok aktivt del i avgjørelsen. Uten en engasjert leder var det vanskelig for individuelle pleiere å håndtere slike saker.

Hjemmesykepleien opplever at det er en utfordring å håndtere kompliserte overgrepssaker. De etterlyser samarbeid med andre deler av helse- og sosialtjenesten, og spesielt med fastlegene som svært sjelden ville bli involvert. ”Vern for eldre” er etablert i Oslo og Bærum, men de øvrige 428 kommunene har ikke en slik spesialisert tjeneste.

Australia har det siste tiåret utarbeidet handlingsplaner for å utvikle tjenestetilbudet til eldre ofre. Norske myndigheter må mer på banen for å rette fokus på ”overgrep mot eldre” gjennom offentlige kampanjer og handlingsplaner. Dessuten gjennom utdanningssystemene, samt ansvarliggjøre helse- og sosialtjenesten for å samarbeide om å gi hensiktsmessige tjenester til eldre ofre for overgrep.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 1. juni 2011 14:21 - Sist endret 26. sep. 2014 14:48