Disputas: Siri Tønnessen

Kandidat i sykepleievitenskap Siri Tønnessen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): The Challenge to Provide Sound and Diligent Care. A qualitative study of nurses’ decisions about prioritization and patients’ experiences of the home nursing service

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 2. opponent: Professor Maj-Britt Råholm, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Solveig Hauge, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ida Torunn Bjørk, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Per Nortvedt, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det må etableres minstestandarder for å kunne sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Politikerne må nå ta ansvar. Det er en av konklusjonene i Siri Tønnessens avhandling ” The Challenge to Provide Sound and Diligent Care”. Studien viser at hjemmesykepleiens tjenester gjennomgående ikke holder en faglig standard i tråd med politiske målsettinger. Det er ikke samsvar mellom de oppgavene hjemmesykepleien pålegges og de ressursene som stilles til rådighet. Dermed blir tjenesten utforutsigbar og utilstrekkelig.

Faglig forsvarlige tjenester må innebære at sykepleierne har tid til å ta hensyn til pasienters individuelle pleie- og omsorgsbehov. Noen sykepleiere klarer i sin travelhet å se og ivareta pasientene. De tar av egen pause eller sparer inn på tiden hos andre pasienter.
Når sykepleierne blir forsinket, kan pasienter risikere å vente opp til flere timer. Dette går særlig ut over de som er alene og ikke har andre til å hjelpe seg. I en alles kamp mot alle vinner pasienter som har ressurssterke pårørende. De tildeles mer og oftere tjenester enn andre pasienter med tilsvarende behov.
Mangelen på kvalitet er uløselig knyttet sammen med tilgangen til økonomiske ressurser og måten tjenesten er organisert på. Lav bemanning og stor arbeidsmengde medfører en omfattende rasjonering av tjenester. Rasjoneringen legitimeres i stramme tidsskjemaer og juridiske enkeltvedtak. Slik det er i dag er det et uoverstigelig gap mellom tilgjengelige ressurser og politiske målsettinger i pleie- og omsorgstjenestene. Sykepleierne har verken makt eller myndighet til å øke bemanningen eller endre organiseringen. Det er dermed et administrativt og politisk ansvar å sørge for at det blir samsvar mellom de oppgaver hjemmesykepleien pålegges og de ressursene de har til å innfri dem. Skal hjemmesykepleien kunne yte tjenester i tråd med politiske målsettinger må ressurser tilføres slik at bemanningen kan økes og faglig akseptable minstestandarder for hjemmesykepleien innføres. 

Kontakperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.
 

Publisert 26. aug. 2011 10:00 - Sist endret 17. jan. 2012 10:27