Disputas: Torunn Wibe - Sykepleievitenskap

MNSc. Torunn Wibe ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden p.hd.: Enveloped information practices. How patients and health care professionals perceive written communication used for information purposes after a hospital stay.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: professor Kirsti Skovdahl, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • 2. opponent: førsteamanuensis Jonas Sandberg, Hälshøgskolan, Avdelningen för omvårdnand
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor Pål Guldbrandsen, Akershus universitetssykehus

Leder av disputas

Professor Anners Lerdal, Institutt for helse og samfunn

Hovedveileder

  • Seniorforsker Mirjam Ekstedt, Oslo universitetssykehus HF, rikshospitalet

Sammendrag

Pasientene som deltok i denne studien opplevde usikkerhet knyttet til informasjonsutveksling mellom helsepersonell i forbindelse med utskriving fra sykehus. For å forsikre seg om at nødvendig informasjon ble utvekslet brukte pasientene både tilgang til sin pasientjournal og kommunikasjon med helsepersonell på sikker e-post.

Utviklingen som skjer i mange land mot en mer spesialisert helsetjeneste gjør at pasienter ofte mottar helsehjelp fra mange ulike aktører på forskjellige lokalisasjoner, slik som sykehus og kommunehelsetjeneste. Behovet for informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene som yter helsehjelp til pasienten, samt utveksling mellom helsepersonell og pasient, har følgelig økt.

Torunn Wibe har i sin doktoravhandling undersøkt kommunikasjonsmessige muligheter og utfordringer knyttet til bruk av pasientjournalen og e-postkommunikasjon mellom pasient og helsepersonell som informasjonskilder for pasienter etter og mellom sykehusopphold. Pasienters og helsepersonells ulike erfaringer og synspunkter på dette er belyst gjennom intervju med pasienter og helsepersonell, samt analyse av elektroniske meldinger som er utvekslet mellom pasienter og helsepersonell. Fire delstudier inngår i avhandlingen. Funnene i de ulike delstudiene viser svakheter i rutinene for informasjonsutveksling når pasienter utskrives fra sykehus. Pasienters tilgang til journalopplysninger og til å kommunisere med helsepersonell på e-post kan kompensere for noen av disse svakhetene, men gir samtidig nye kommunikasjonsmessige utfordringer.

Publisert 19. nov. 2015 15:03 - Sist endret 23. nov. 2015 10:59