Disputas: Hege Line Magnussen Løwer - Datakvalitet i helseregistre

Kandidat i arbeidshelse Hege Line Magnussen Løwer ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Data Quality in Norwegian Surgical Site Infection Surveillance: Implementation and validation of a national system for surveillance of surgical site infections in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Research Professor Outi Lyytikäinen, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland
  2. opponent: Postdoctoral researcher Maaike van Mourik, Department of Medical Microbiology, University Medical Centre Utrecht, Nederland
  3. medlem av bedømmelseskomiteen, professor Lars Nordsletten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingsdirektør Preben Aavitsland, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Leder av disputas

Professor og utdanningsleder Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Infeksjoner som oppstår etter kirurgiske operasjoner utgjør en betydelig belastning for pasientene og for helsetjenesten. I Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) overvåkes disse infeksjonene gjennom samarbeid mellom sykehusene og Folkehelseinstituttet.

For å kunne stole på- og bruke data aktivt til forebygging av uønskede hendelser er god kvalitet viktig. I avhandlingen Data Quality in Norwegian Surgical Site Infection Surveillance - Implementation and validation of a national system for surveillance of surgical site infections in Norway har Hege Line Løwer og medarbeidere beskrevet overvåkingssystemet og gjennomgått datakvaliteten.

Det ble vist at oppsøkende kontakt med pasientene en måned etter utskrivelse fra sykehus var svært viktig. Hele 81% av infeksjonene ble oppdaget etter at pasienten var utskrevet.

Etter innsetting av hofteproteser kontaktet sykehusene pasientene også ett år etter operasjonen. Oppfølging av pasienter etter utskrivelse er svært ressurskrevende, og det viste seg at alle pasientene som fikk en alvorlig infeksjon senere enn en måned etter operasjonen, ble reinnlagt og dermed kunne vært oppdaget gjennom sykehusene datasystemer. Oppsøkende kontakt ved ett år var derfor overflødig.

For å kunne benytte overvåkingsdata til sammenligning av forekomst mellom avdelinger og sykehus er det viktig at dataene er komplette, representative og korrekte. Dette ble undersøkt ved å sammenligne data i NOIS med antall operasjoner som var registrert i Norsk pasientregister. Det var en stor forbedring i sykehusenes deltakelse i NOIS over tid, men det var fortsatt en skjevhet i datagrunnlaget i 2011. Antall operasjoner som sykehusene leverte data om, var i hovedsak korrekt.

Mange sykehus utviklet dataløsninger for å lette overvåkingsarbeidet og alle dataløsningene så ut til å fungere godt og var viktige bidragsytere til god datakvalitet.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 11. jan. 2016 11:12 - Sist endret 15. jan. 2016 11:01