Et språkfilosofisk blikk på diagnosedebatten

Foredrag ved Tore Kierulf Næss, lege i spesialisering og magister i filosofi

Spørsmålet om de medisinske diagnosenes objektivitet eller substans er et vedvarende tema i tenkningen rundt kliniske helsefag, og kan forstås som et særtilfelle av den mer generelle universaliestriden i filosofien. Senest var problemstillingen aktualisert og debattert i Morgenbladet høsten 2017, i forbindelse med innføringen av pakkeforløp for psykiatriske pasienter. Gjennom industrialisering og en stadig større strømlinjeforming i helsevesenet blir problematiske sider ved diagnoser som begreper aktualisert. I dette foredraget vil Tore Kierulf Næss forsøke å løfte problematikken til et prinsipielt plan, og nærme seg den fra et språkfilosofisk perspektiv. Han vil drøfte sentrale spørsmål i forhold til blant annet Arne Næss` teori om «fruktbare begreper», til algoritmer og til John Searles argument om det såkalte «chinese room». Trenden til bevegelse fra informative navn som blodforgiftning, sukkersyke og kronisk bronkitt, over mot akronyme navn som SIRS, KOLS og ADHD vil tematiseres. Næss vil også berøre spørsmålet om hvorfor psykiatriens diagnoser synes å være så ufruktbare.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Gratis entre!

Publisert 17. apr. 2018 14:58 - Sist endret 1. okt. 2018 09:59