Tidligere møter i medisinsk-filosofisk forum

2015

 • Hold munn eller gå! Makt og avmakt i helsevesenet 10. nov. 2015. Innleder er Eli Berg, tidligere allmennpraktiker, nå 1.amanuensis ved UiO/campus Ahus.
 • Bernhard Lonergan og kunnskapsbasert medisin 13. okt. 2015. Innleder er  professor Eivind Engebretsen, avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
 • Er medisinske diagnoser og behandling for sorg et fremskritt? 8. sep. 2015. Innleder er Henning Herrestad, dr.philos. i filosofi. Han har vært tilsatt ved UiO som førsteamanuensis i suicidologi, og er nå nestleder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumer og selvmordsforebygging - region Øst (RVTS Øst).
 • Uforklart sjukdom - fysisk eller psykisk? - Kropp og sjel i nevrastenidiagnosen si historie 1880-2015 12. mai. 2015. Innleder på arrangementet er lege og postdoktorstipendiat Kristine Lillestøl, avd. for samfunnsmedisin/Institutt for helse og samfunn/UIO.
 • Åpent og rettferdig? - Prioriteringer i norsk helsetjeneste 21. apr. 2015. Innleder på arrangementet er Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen. Norheim ledet Prioriteringsutvalget som avga sin innstilling høsten 2014.
 • Jakten på kjerneverdiene i helsevesenet - om verdier som ikke er verdier 3. mar. 2015. Innleder på arrangementet er Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU i Trondheim.
 • System-medisin: Helthetstenkende medisinsk frigjøring eller den ultimate medikalisering? 10. feb. 2015. Innleder på arrangementet er stipendiat Henrik Vogt.

2014

 • Hvordan økologisk økonomi kan bidra til å få frem verdimangfoldet i helsevesenet 9. des. 2014. Innleder på arrangementet er Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Universitetet i Nordland.
 • Psykotisk og tilregnelig 11. nov. 2014. Innleder på arrangementet er Jon Anders Lindstrøm, PhD i filosofi, fungerende leder på Institutt for lærerutdanning, Høgskolen i Nesna.
 • Kan moderne kropp-sjel-filosofi hjelpe oss i vanskelige pasientmøter? 14. okt. 2014. Innleder på arrangementet er professor Bjørgulf Claussen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
 • What really matters? 9. sep. 2014. Innleder på arrangementet er doktor IONA HEATH, internasjonalt kjent allmennpraktiker fra London. Hun har vært en ettertraktet foreleser gjennom mange år om viktige temaer for medisinsk virksomhet generelt og allmennmedisinen spesielt.
 • Barns fortellinger om ADHD-diagnose og medisinering 13. mai. 2014. Innleder på arrangementet er Aina Olsvold, dr. psychol. og psykologspesialist, privat praksis i Oslo.
 • Jakten på årsaker. Årsakstenkning i epidemiologi og medisin 8. apr. 2014. Innleder på arrangementet er Per Nafstad, professor i samfunnsmedisin ved UiO.
 • Medisinen mellom to kunnskapssyn - klinikkens doble tilhørighet 11. mar. 2014. Innleder på arrangementet er Rolf Ahlzén: docent i folkhälsovetenskap, inriktning medicinsk humaniora, vid Karlstads universitet. Läkare inom allmänmedicin och psykiatri, kliniskt verksam på deltid, också sakkunnig i etikfrågor vid Universitetssjukhuet i Örebro.
 • Styringsideologiene i norsk helsevesen - en vei til fortapelse? 11. feb. 2014. Innleder på arrangementet er Vegard Bruun Wyller, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO.
 • Overdiagnostikk og overbehandling 14. jan. 2014. Innleder er på arrangementet er fastlege Gisle Roksund, Skien, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, praksiskoordinator STHF og leder i Nordic Federation of General Practice.

2013

 • Demokratisk forskning: “ikke for pyser” 12. nov. 2013. Innleder er stipendiat og daglig leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø, Helen Brandstorp.
 • Prosedyresamfunnet 8. okt. 2013. Professor i medisinsk filosofi Åge Wifstad, Universitetet i Tromsø, tar utgangspunkt i Michael Power sin klassiker fra 1997, The Audit Society. Rituals of Verification for å drøfte forholdet mellom retningslinjer og prosedyrer på den ene siden og faglig og etisk dømmekraft på den annen side.
 • En totalitet av relasjoner 17. sep. 2013. Innleder er Elling Ulvestad, Avdelingssjef Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og professor ved Klinisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Kjønn, kropp og identitet i helsefaglig praksis 14. mai. 2013. Med utgangspunkt i sine arbeider om hysteri, klorose og nevrasteni - alle hyppige anvendte diagnostiske kategorier på slutten av 1800-tallet - vil Hilde Bondevik innlede til en diskusjon om kjønn, kropp og identitet i dagens medisinske og helsefaglige praksis.
 • Det hellige som kilde til helse 9. apr. 2013. Innleder denne kvelden er Eivind Meland, fastlege og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved universitetet i Bergen.
 • Voksenrollens utfordringer i autonomiens tidsalder 12. mar. 2013. Professor i filosofi ved UiO, Arne Johan Vetlesen innleder møte i Medisinsk-filosofisk forum.
 • Det tverrfaglige systemvitenskapelige paradigmet 12. feb. 2013. Skribent Johan Nygaard innleder møte i Medisinsk-filosofisk forum.
 • Om fordommer i filosofi, etikk og helse 8. jan. 2013. Dr. philos HANS KOLSTAD, Interregionalt center for videns- og dannelsesstudier, Aalborg Universitet er dagens foreleser. 

2012

 • Trygdens filosofi - filosofering om trygd 13. nov. 2012. Overlege i Arbeidstilsynet, Ebba Wergeland
 • Medisinsk barnedoping: Med kritisk blikk på ADHD 9. okt. 2012. I dagens helsedebatt rundt prioriteringer er overdiagnostisering i altfor liten grad diskutert, mener Charlotte Lunde. Hun innleder temaet om bruk av medisiner mot ADHD og tar debatten om overdiagnostisering.
 • Emergentisme eller reduksjonisme? 11. sep. 2012. Medisinsk grunnlagstenkning: Torfinn Hynnekleiv innleder med refleksjoner om forholdet helhet og del, særlig relatert til bevissthet. Hynnekleiv er psykiater med filosofisk bakgrunn i tillegg.
 • Psykiatriens perspektiver 8. mai. 2012. Lege, filosof og PhD-stipendiat Jorid Moen innleder Medisinsk-filosofisk forum med en pragmatisk-filosofisk tilnærming på psykiatriens perspektiver.
 • Har sykdommer historie? 17. apr. 2012. Kan sykdommer sies å ha en historie? Eller er de upåvirket av historiens gang? Svaret man gir på slike spørsmål vil til syvende og sist være avhengig av hva man mener en sykdom er. Anne Kveim Lie innleder.
 • Det anatomiske teateret gjennom historien 13. mar. 2012. Forfatter og litteraturanmelder Espen Stueland tar utgangspunkt i etableringen av det anatomiske teateret i renessansen, og forteller om den betydningen teateret fikk historisk, i medisinen, men også for kunstnere, filosofer og forfattere.
 • Kausalitetens kraft och situationernas mångtydighet. Tankar om filosofins roll i medicinen 14. feb. 2012.Temaet innledes av Carl Edvard Rudebeck, professor II i allmennmedisin i Tromsø.
 • Gudestoffet TILLIT - på prøve i helsetjenesten 10. jan. 2012. Bygget på egne erfaringer som kreftpasient vil Per Fugelli granske tillitens vilkår i en helsetjeneste preget av engangsleger, overtro på det målbare og dans rundt DRG-systemer.

2011

 • Psykologi mellom vitenskap, filosofi og kunst 8. nov. 2011. Professor emeritus Carl-Erik Grenness.
 • Fra moral til etikk 13. sep. 2011. Professor emeritus i sosialmedisin Per Sundby

Møter før august 2011

 • Hva vil det si å fortelle sannheten? ved Professor i filosofi, Halvor Nordby, Høgskolen på Lillehammer
 • Moderne lidelser som identitetshavari ved Professor i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda
 • Hvordan kan fysiske og kjemiske prosesser i hjernen gi opphav til subjektive opplevelser? ved Neurofysiolog og lege, professor Johan Storm
 • Det var en gang en empatisk lege - hva skjer med legers empati på doktorskolen og hvorfor? ved Lege og filosof Reidar Pedersen, Senter for medisinsk etikk, UiO
 • Bevissthet og hjerne v/ Ståle Gundersen, førsteamanuensis i filosofi, Universitetet i Stavanger.
 • Forholdet mellom juss og etikk på medisinens område v/ Aslak Syse, prof. dr. juris og lege, UiO
 • Hvordan måler man menneskeverdet i helse- og sosialtjenesten? v/ professor i helsetjenesteetikk og vitenskapsfilosofi, Ansgar/univeristetet i Stavanger António Barbosa da Silva
 • Psykiatri, psykoterapi og samfunnskritisk engasjement v/ professor i psykiatri Svein Haugsgjerd
 • Hva kan hjelpe et jeg som har mistet seg selv? Behandleren i møte med pasienter med identitets- og selvbildeproblematikk v/ klinisk psykolog i Kongsvinger Arnhild Lauveng
 • Individuell forebygging i helsetjenesten - en koloss på vitenskapelige leirføtter? v/ professor i allmennmedisin, NTNU Irene Hetlevik
 • Etisk realisme og kunnskap - betraktninger om forholdet mellom klinikk og etikk v/ Per Nortvedt
 • Hva kan krysskulturelle sammenlikninger fortelle om medisinens grunnlag? v/ Berit Austveg
 • Psykiatri og psykoterapi: Noen mørke sider og noen strålende trekk ved faget og dets historie v/ Petter Holmesland
 • En renessanse for legekunsten? v/ Eli Berg
 • Hvordan ta stilling til sykdomskravet i folketrygdloven når medisinen ikke gir svar? v/ Georg Espolin Johnsen
 • Medisinsk etikk - nyttig og farlig? v/ professor Reidun Førde, SME
 • The detrimental long-term impact of adverse experiences in childhood on adult health v/ Vincent J. Felitti
 • Fedme, ansvar og kausalitet – årsaksforståelsens betydning for den etiske vurdering av folkehelseintervensjoner mot fedme v/ professor Søren Holm, Cardiff University og SME, UiO
 • Psykiatri - en humanistisk disiplin? v/ psykiater Dag Coucheron
 • Hva er liv - et biomedisinsk grunnproblem v/ Elling Ulvestad. Avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland sykehus, og professor ved Gades institutt, Universitetet i Bergen.
 • Unødvendige undersøkelser - helt nødvendig? v/Professor Bjørn Hofmann
 • Hvordan kan vi beskrive grunntrekkene ved den medisinske og helsefagelige virkeligheten, dersom materialisme og dualisme er gått ut på dato? v/ lege og forsker Hans Magnus Solli, Psykiatrien i Vestfold, Tønsberg. (11/03/08)
 • "Skyld og skam" v/ Forfatter Ebba Haslund
 • Er Vestens skyldkultur avløst av Østens skamkultur? Hva skyldes skamfølelsen og skyldfølelsen? Ulikheten i menns og kvinners reaksjon. (12/02/08)
 • Menneskepolitikk v/spesialist i allmennmedisin Kjell Maartmann-Moe (08/01/08)
 • Møtet med den annen v/ Professor emeritus i europeisk litteraturhistorie Asbjørn Aarnes
 • Smertesyndromer – smertefulle uttrykk for smertefulle inntrykk?
 • Professor i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen. Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen kommenterer innlegget.
 • Om sjekklister og samtaler: Har dialogen noen framtid i møtet mellom pasient og lege? v/ Linn Getz, lege og forsker; Bærekraftig og ansvarlig forebyggende medisin.
 • Om legers faglige autonomi. Olaf Aasland, lege og Instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt
 • Sårbarhet under press? Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi
 • Skjønn – tilfeldig føleri eller begrunnbar vurdering? Harald Grimen, Dr. Philos., Senter for profesjonstudier, HiO
 • Sikrer rett beslutningsprosedyre rett prioritering? - En kritisk diskusjon rundt Daniels og Sabins Accountability for reasonableness med hensyn på prioritering i helsetjenesten. Terje Sletnes, Seksjonssjef, Den norske lægeforening
Publisert 28. juni 2016 14:46 - Sist endret 25. juli 2016 10:01