Fastlegers holdning til å følge opp kreftpasienter

I en ny studie nylig publisert i Scand J Prim Health Care, med Heidi Fidjeland som førsteforfatter, kommer det frem at til tross for at fastleger har bred erfaring med oppfølging av kreftpasienter, ønsker de aller fleste ikke å påta seg ansvar for flere kreftpasienter enn de allerede har.

Flere har tatt til orde for at fastlegene kan overta oppfølgingen av selekterte kreftpasienter. Fastlegen kjenner pasientens sykehistorie og kan følge pasienten gjennom hele sykdomsforløpet. Antall pasienter som overlever kreft er økende og dette fører til økt press på poliklinikkene. Flere randomiserte studier på oppfølging av hyppige kreftformer har ikke vist noen gevinst i intensive kontrollopplegg, hverken når det gjelder overlevelse, tidspunkt for oppdagelse av tilbakefall eller livskvalitet.

Dette forutsetter at fastlegene er villige til å påta seg ansvaret og det vil stille krav til god samhandling med spesialisthelsetjenesten. Vi har liten kunnskap om norske fastlegers erfaring med og holdninger til oppfølging av kreft, og dette er bakgrunnen for en studie som nylig ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care: «General practitioners` attitudes toward follow-up after cancer treatment: A cross-sectional questionnaire study”. Vi gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse hvor 317 fastleger i Norge responderte.

Spørreundersøkelsen viste at fastlegene hadde bred erfaring med oppfølging av kreftpasienter, de første årene særlig i samarbeid med poliklinikkene. Flere enn halvparten av fastlegene var fornøyd med samhandlingen. De fleste fastlegene ønsket å bli involvert tidlig i kreftforløpet, og de mente de i stor grad hadde den kunnskapen som var nødvendig for å kunne følge opp kreftpasienter. På tross av dette ønsket færre enn 10 % av fastlegene å påta seg ansvar for flere kreftpasienter enn det de allerede hadde. Frykten for økt arbeidsbelastning synes å være den viktigste årsaken til dette.

Fidjeland HL, Brekke M, Vistad I. General practitioners' attitudes toward follow-up after cancer treatment: A cross-sectional questionnaire study. Scand J Prim Health Care. 2015 Dec;33(4):223-32. doi: 10.3109/02813432.2015.1118836. Epub 2015 Dec 9.

Emneord: publikasjoner
Publisert 11. jan. 2016 12:19 - Sist endret 15. mars 2016 14:07