Ukomplisert urinveisinfeksjon hos menn – forskrivning og uthenting av antibiotika

Prosjektet vil se på forskrivning og uthenting av urinveisantibiotika til menn fra 2008 til 2018. Dette vil kunne belyse hvorvidt dagens retningslinjer er forsvarlig, og danne grunnlag for videre forskning på feltet.

Om prosjektet

Prosjektet vil uthente data for perioden 2008-2018 for alle menn som har fått forskrevet antibiotika som normalt brukes mot urinveisinfeksjoner. Med deskriptive statistiske analyser vil vi undersøke hyppigheten terapisvikt ved behandling med ulike typer antibiotika.

Mål

Studiens mål er å undersøke om det er forskjellig hyppighet av terapisvikt ved behandling med smalspektret antibiotika i forhold til mer bredspektrede antibiotika.

Dette vil kunne belyse hvorvidt dagens retningslinjer for antibiotikabehandling for urinveisinfeksjoner hos menn er forsvarlig, og danne grunnlag for videre forskning på feltet.

Bakgrunn

Antimikrobiell resistens er en alvorlig og økende trussel mot folkehelsen. Antibiotikabruk, og spesielt bruk av bredspektret antibiotika mot vanlige infeksjoner, øker risikoen for utvikling og spredning av resistente bakterier. Det er derfor viktig å begrense bruken av bredspektret antibiotika.

Behandling av urinveisinfeksjoner hos menn er et omdiskutert tema i fagmiljøene, og internasjonale retningslinjer har ulike anbefalinger for behandling av disse pasientene. I Norge er det anbefalt å behandle menn med milde symptomer på UVI med smalspektrede antibiotika.

Denne studien vil se på forekomsten av terapisvikt ved behandling med forskjellige antibiotika. Tidligere lignende studier har definert terapisvikt som behov for en ny antibiotikakur i løpet av 28 dager etter initial behandling. Ved å bruke data fra Reseptregisteret vil vi se på forskrivning og uthenting av de vanligste antibiotika som brukes mot urinveisinfeksjoner, og se på forskjeller i reforskrivningsraten mellom ulike typene antibiotika.

Finansiering

Studien er finansiert at midler fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg.

Samarbeid

Studien utføres av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og stipendmottager Marius Skow.

  • Behandlingsansvarlig: Universitetet i Oslo
  • Prosjektansvarlig: Sigurd Høye
  • Prosjektnummer (NSD): 796958

Start-Slutt

Prosjektet startet 01.01.2019 og avsluttes 31.12.2021.

 

Publisert 25. mars 2019 13:09 - Sist endret 25. mars 2019 13:09