English version of this page

Økt fysisk aktivitet og sunnere livsstil hos innvandrerkvinner (ASLI)

ASLI er en innovasjonsprogram med fokus på å fremme helse blant innvandrerkvinner. Dette et unikt samarbeid mellom Oslo kommune, brukerrepresentanter, Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo.

Om prosjektet

Dette er et prosjekt som vil bidra til økt samarbeid mellom tjenesteutøvere,
forskere og brukere på alle nivåer. Frisklivssentralen (FLS) er en kommunal
helsetjeneste med mål å fremme helse og forebygge sykdom ved å
gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Men
FLSer og andre arenaer rundt i kommunene har ofte liten erfaring med
helsefremmende tilbud som når fram til personer med innvandrerbakgrunn. I
denne innovasjonen planlegger vi å videreutvikle og tilpasse et forebyggende
helsetilbud i kommunen gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram.

Mål

Hovedmålet er å bidra til å styrke kommunenes innovasjonskapasitet for å vesentlig forbedre og tilpasse et mer effektivt forebyggende helsetjenestetilbud for innvandrerkvinner.

Delmål: Utvikle en langsiktig, innovativ, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon blant innvandrerekvinner i Norge. Intervensjonen skal bidra til at kvinnene blir mer fysisk aktive, bedrer kostholdet og at de opprettholder disse endringene på sikt. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år). 

Bakgrunn

I Norge øker andelen med overvekt og fedme i befolkningen, med en betydelig sosial gradient. Kvinner fra enkelte ikke-vestlige innvandrergrupper er særlig utsatt, og har en forekomst av overvekt og fedme på over 80%. For kvinner i fertil alder ses ofte en vektøkning etter fødsel. Det er store utfordringer knyttet til å nå fram til deler av innvandrerbefolkningen med forebyggende helsetiltak.

Kulturelt skreddersydde og språkspesifikk forebyggende programmer, som også inkluderer brukermedvirkning, mangler i Norge i dag. Det er derfor nødvendig å utvikle forskningsbaserte tiltak som inkluderer brukermedvirkning og kunnskap som kan nå minoritetsgrupper i kommunene.

Resultatene av intervensjonsprogrammet vil kunne påvirke utvikling av livssykdommer og opprettholde god helse, redusere ulikhet i helse samt forebygge sykefravær. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år) rekruttert fra Sagene og bydel Gamle Oslo.

Prosjektet består av en 12-måneders intervensjon hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Kunnskap om innovasjonsprosjektet formidles og overføres til andre bydeler og kommuner og andre brukergrupper. FoU aktivitetene leveres av et tverrfaglig team med kompetanse innen folkehelsearbeid og helseforskning og består av Oslo kommune, brukerrepresentanter, og Universitetet i Oslo (UIO).

Finansiering

 Programmet er hovedsakelig finansiert av:

Samarbeid

Utstyr

 • Blodtrykkmåler 
 • Vekter 
 • Høydemåler 
 • ActivePal for måling av fysisk aktivitetsnivå og stillesittende
 • Glukometer 
 • ABBOTT AFINION for analyse av HBA1C og Lipider

Start – Slutt

Juni 2019 – May 2023

Publisert 10. des. 2019 13:35 - Sist endret 10. des. 2019 13:36

Deltakere

 • Ahmed Ali Madar
 • Haakon Eduard Meyer
 • Mia Wedegren, Bydel Sagene Oslo
 • Vigdis Tvedt, Bydel Gamle Oslo
 • Mark L. Wieland, Mayo Clinic, USA)
 • Eivind Andersen, Norges idrettshøgskole
 • Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Folkehelseinstituttet
 • Ida Prytz Berre, Bydel Sagene Oslo
 • Hege Gambo Rangsvåg, Bydel Gamle Oslo
Detaljert oversikt over deltakere