Atopisk eksem hos førskolebarn

Prosjektet skal undersøke forekomst og utvikling av atopisk eksem hos førskolebarn i forskjellige deler av Norge

Om prosjektet

Prosjektgruppen har sitt ståsted i primærmedisinen med kompetanse mot annenlinjetjenesten gjennom tilknytning til Hudavdelingen på Rikshospitalet. Dataene er hentet ut fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret, www.reseptregisteret.no).

Mål

Ved å se på uthentede resepter på topikale steroider og kalcineurinhemmere (betennelsesdempende legemidler) gjennom de siste 8 årene skal prosjektet undersøke forekomst og utvikling av atopisk eksem hos førskolebarn i forskjellige deler av Norge . Undersøkelsen vil også inkludere ”den atopiske marsjen”; det vil si en studie av utvikling av sykdomsbildet fra atopisk eksem til høysnue og astma og om det er en eventuell sammenheng mellom atopisk eksem og tidligere bruk av smalspektret og bredspektret antibiotika.

Bakgrunn

Det å finne valide mål for prevalens, insidens og variasjon i hyppighet av atopisk eksem i en befolkning er fortsatt en utfordring. De fleste epidemiologiske studier som undersøker forekomst av atopisk eksem har til nå benyttet spørreskjemaer anvendt i helseovervåkningssituasjoner. Klinisk undersøkelse av barn med og uten atopisk eksem er ikke mulig i store studier - hverken fra et økonomisk eller praktisk ståsted. I de siste årene er databaser over helsedata i økende grad blitt tilgjengelige for vitenskapelige undersøkelser. Det er ikke tidligere blitt uført registerundersøkelser over forekomst av atopisk eksem i Norge.

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsfond

Start - slutt

2016 - 2021

 

 

 

 

Publisert 19. apr. 2017 11:47 - Sist endret 27. aug. 2020 11:24